РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №50 от заседанието, проведено на 27.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ №965/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно:  Предварително съгласие за преминаване на ж. п. трасе през имоти, общинска собственост в землището на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №964/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно:  Частично Изменение на ПУП- ПРЗ на УПИ VI – общ., VII- общ.  и   VIII – общ. ,   в кв.170  по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №963/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-общ. в кв.160 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №962/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №004189 (нива), м.”Тус тепе”, землище с.Симеоновец, община Септември

РЕШЕНИЕ №961/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на пътен достъп до имот №014095, през имоти №000240 и №000268, м.”Алишик”  в землището на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №960/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп през имоти №000240 и 000268, м. „Алишик” в землището на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №959/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на ПИ №014095, м.”Алишик”, землище с.Ковачево, община Септември и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота в 4 бр. УПИ „За жилищно строителство” 

РЕШЕНИЕ №958/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Актуализиране   състава на Обществения съвет, създаден по смисъла на чл.35 от Закона за социалното подпомагане чл. 52 от Правилника за прилагане на закона

РЕШЕНИЕ №957/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Общинска програма за закрила на детето за 2018г. – Проект

РЕШЕНИЕ №956/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2017г.

РЕШЕНИЕ №955/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември 2019 година

РЕШЕНИЕ №954/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Изменение в Стратегията за развитие на социалните услуги в община Септември за периода 2016г. – 2020г.

РЕШЕНИЕ №953/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Отчет за изпълнение на Плана за младежта на община Септември за 2017 г.

РЕШЕНИЕ №952/27.04.2018 г.
[Дата на публикуване - 04 май 2018 г.]

Относно: Изменение и допълнение на състава на  постоянните комисии на Общински съвет гр. Септември