РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №52 от заседанието, проведено на 27.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1009/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Обявяване на Поземлен имот No1869, за който е отреден урегулиран поземлен имот І - „ДИП ПОБЕДА” в кв.138, с площ от 42 810 кв.м. с неприложен дворищно-регулационен план на гр.Септември, ведно с построените в имота двадесет и пет сгради за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1008/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: 1. Обявяване на Урегулиран поземлен имот I –Административни услуги, търговия и услуги  кв.25 с площ от 765 кв.м., ведно с построената в имота сграда с площ от 84кв.м. по плана за регулация и застрояване на с.Бошуля

2. Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение

РЕШЕНИЕ №1007/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: 1. Обявяване на Урегулиран поземлен имот ХІV - За битов комбинат, сграда на градска търговия, младежки клуб, летен ресторант, подземен гараж в кв.107 по плана за регулация и застрояване на гр.Септември, с площ от 2751кв.м.                                                                                                                                       

2. Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение

РЕШЕНИЕ №1006/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: 1. Обявяване на Поземлен имот №1667  в кв.130 с площ от 550  кв.м., попадащ в УПИ Х - обществено жилищна сграда и магазини, в кв. 130 по плана на гр.Септември,  с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 98 кв.м.

2. Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение

РЕШЕНИЕ №1005/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: 1. .Обявяване на Урегулиран поземлен имот ХII - за спортен комплекс в кв.107 по плана на гр.Септември, с площ от 967  кв.м. с  построената  в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 424 кв.м.

2. Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение

РЕШЕНИЕ №1004/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: 1.Обявяване на Урегулиран поземлен имот ХХХI - за обществено обслужване в кв.107 по плана на гр.Септември, с площ от 433 кв.м. с  построената  в имота едноетажна сглобяема  сграда със застроена площ от 221 кв.м

2. Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение

РЕШЕНИЕ №1003/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на част от ПИ №012363 (нива),  м.”Сунгурлука”, землище гр.Септември, община Септември 

РЕШЕНИЕ №1002/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Предоставяне на имоти „Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ”, за възстановяване на собственици /наследници/ в стари съществуващи и възстановими реални граници

РЕШЕНИЕ №1001/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №1000/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект:     „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември"

РЕШЕНИЕ №999/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември“

РЕШЕНИЕ №998/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Кандидатстване на община Септемврипо Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №997/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно:  Кандидатстване на община Септември по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №996/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00078 от 29.05.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020 г. за Проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик", сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №995/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00220 от 30.11.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020 г. за Проект "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември", сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №994/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Актуализация  състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност в община Септември

РЕШЕНИЕ №993/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Отпускането на еднократна финансова  помощ

РЕШЕНИЕ №992/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Отпускането на еднократна финансова  помощ

РЕШЕНИЕ №991/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Отчет за дейността на ЦПЛР - Детски комплекс гр. Септември за учебната 2017/2018 г.

РЕШЕНИЕ №990/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: Актуализация на бюджета на община Септември за 2018 г.

РЕШЕНИЕ №989/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно:Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на община Септември и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШЕНИЕ №988/27.06.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 юли 2018 г.]

Относно: План за работата Общински съвет – гр. Септември  през  III-то  тримесечие на 2018г.