РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №53 от заседанието, проведено на 26.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1030/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Удължаване на срока на Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ №317013, м. ”Ала тепе”, землище с. Виноградец, община Септември 

РЕШЕНИЕ №1029/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Удължаване на срока на Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №317013, м. ”Ала тепе”, землище с. Виноградец, община Септември 

РЕШЕНИЕ №1028/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ  на УПИ от I –общ. до XII –общ. в кв.171 и улица с осови точки 83б-86в-86а по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1027/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за изграждане на вело-спортна алея започваща от разклонението на улица „Любен Каравелов” с о.т. 459, ще премине през улица „Иван Милев”, от там ще продължи по улица с о.т. 808-443-810-442 в кв.180, която е успоредна на канал и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември и кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.към ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ №1026/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за изграждане на захранващ водопровод за с. Долно Вършило

РЕШЕНИЕ №1025/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот 385003, местност „Бунара” по картата на възстановена собственост в землището на с.Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №1024/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Отчуждаване на имоти собственост на Община Септември и тяхното безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата за нуждите на обект „Модернизация на железопътния участък Костенец - Септември,  в землището на гр.Септември, община Септември

РЕШЕНИЕ №1023/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Писмо за намерение на Фирма  РЬОФИКС ЕООД, с вх. № 2600 – 556 от 10.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1022/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Септември през 2018 год.

РЕШЕНИЕ №1021/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Постъпило е искане с входящ № 1000-234/12.07.2018 г. от Иван Каменарски - Кмет на кметство Карабунар за премахване на дървесната и храстова растителност от деретата, овразите и промойните, преминаващи през землището на с. Карабунар

РЕШЕНИЕ №1020/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Утвърждаване на приоритетен проект по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

РЕШЕНИЕ №1019/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Утвърждаване на приоритетен проект по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №1018/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Утвърждаване на приоритетен проектпоПроцедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №1017/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища от община  Септември, съгласно Постановление №128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШЕНИЕ №1016/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за прехвърляне на сума от 4 080 лв. от средствата за новостроящия се храм „Свети Цар Борис-Михаил” гр. Септември на църква „Рождество Богородично” с. Симеоновец, община Септември, за изработване, доставка и монтаж на Архиерейски трон

РЕШЕНИЕ №1015/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Финансиране на къща - музей „Александър Стамболийски” - с. Славовица като делегирана държавна дейност с натурални и стойностни показатели за 2019 година

РЕШЕНИЕ №1014/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към второ тримесечие на община Септември за 2018 г.

РЕШЕНИЕ №1013/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г.

РЕШЕНИЕ №1012/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Отчета за изпълнението на бюджета на общината,сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г. на Община Септември и отчета за изпълнение на капиталовите разходи на община Септември към 31.12.2017 г.          

РЕШЕНИЕ №1011/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр.Септември за периода 01.01.2018 г.- 30.06.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1010/26.07.2018 г.
[Дата на публикуване - 31 юли 2018 г.]

Относно: Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община Септември”, г-н Йордан Иванов Петров