РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №55 от заседанието, проведено на 28.09.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1068/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Дарение на общински недвижим имот УПИ I-джамия в кв.51 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №1067/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ 10104.385.10 (др. вид земеделска земя), м.”Бунара”, землище с.Варвара, община Септември 

РЕШЕНИЕ №1066/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод 20kV, захранващ нов трафопост в ПИ 10104.385.10 в м.”Бунара” по КК на землище с.Варвара

РЕШЕНИЕ №1065/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на част от ПИ 10104.385.395, в землището на с. Варвара, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №1064/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Разделяне на Поземлен имот 10104.385.395, по КК на землището на с.Варвара, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №1063/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Даване насъгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, за имот №3040,  кв.128 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1062/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот-помещение, находящо се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 - Септември” ЕООД, в УПИ I – за поликлиника, в кв.74 по регулационния план на гр.Септември, с площ от 38 кв.м. Имота е актуван с АПОС №1882/16.03.2016г.

РЕШЕНИЕ №1061/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Удължаване срока на Анекс №4/04.12.2015г. към Договор за наем от 01.12.2005г.

РЕШЕНИЕ №1060/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ № 66264.19.75, частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на гр.Септември, в м. „Тус тепе ”, масив №19, състоящ се от 3.033 кв.м., с НТП – нива. Имота е актуван с АЧОС №253/12.01.2011 г.

РЕШЕНИЕ №1059/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ № 66264.19.74, частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на гр.Септември в м.”Тус тепе”, масив №19, състоящ се от 1.551 кв.м., с НТП – нива. Имота е актуван с АЧОС №252/12.01.2011 г.

РЕШЕНИЕ №1058/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на ПИ № 66264.19.73, частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общинския поземлен фонд, находящ се в землището на гр.Септември в м.”Тус тепе”, масив №19, състоящ се от 1.614 кв.м., с НТП – нива. Имота е актуван с АЧОС №251/12.01.2011 г.

РЕШЕНИЕ №1057/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Приемане на план за противодействие на тероризма на община Септември – 2018г.  

РЕШЕНИЕ №1056/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества

РЕШЕНИЕ №1055/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата за учебната   2018/2019 г.

РЕШЕНИЕ №1054/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Допълнение към актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към м.Септември на община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1053/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на общинска администрация

РЕШЕНИЕ №1052/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Определяне на  общински съветник, който да бъде включен в състава на комисията за картотекиране на гражданите, подали молби за настаняване под наем в общинско жилище

РЕШЕНИЕ №1051/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.09.2017г. – 31.08.2018г.

РЕШЕНИЕ №1050/28.09.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 октомври 2018 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет – Септемврипрез IV-то тримесечие на 2018 год.