РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №56 от заседанието, проведено на 30.10.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1101/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІ-общ., Х-общ и ІХ-общ. в кв.57 по плана на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №1100/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №1043 от 31.08.2018 г. за одобряване на ОУП на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1099/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Продажба на урегулиран поземлен имот VII-общ. в кв.74 по плана на с.Варвара, с площ от  400 кв.м.

РЕШЕНИЕ №1098/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Наемане на площи от подпокривното пространство – част от сграда общинска собственост „Дом на лозаря” в центъра на с.Виноградец, и възмездно право за разполагане и изграждане на приемно – предавателна станция (ППС) за глас и/или данни PD2405 Виноградец – част от националната мрежа на „БТК”ЕАД за безжична комуникация

РЕШЕНИЕ №1097/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на два общински апартамента, находящи се на ул. „Княз Борис I” №16, бл.2, ет.1,ап.4 с площ 61 кв.м. и ул. „Еделвайс” №15, бл.1,ет.2, ап.4 с площ 82.17 кв.м., на Археологически Музей „Професор Мечислав Домарадски” гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1096/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за започване на процедура за провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот помещение - бивша регистратура с площ от  15.18 кв.м. и прилежаща свободна площ от 30.82 кв.м., находящо се в сградата на „Медицински център I - Септември” ЕООД

РЕШЕНИЕ №1095/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Утвърждаване на приоритетен проект по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.127 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

РЕШЕНИЕ №1094/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Септември и утвърждаване на приоритетен проект по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока на кандидатстване № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград– Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

РЕШЕНИЕ №1093/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Утвърждаване на приоритетен проект по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока на кандидатстване № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград– Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

РЕШЕНИЕ №1092/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Утвърждаване на приоритетен проект по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока на кандидатстване № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград– Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

РЕШЕНИЕ №1091/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект: -"Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Отец Паисий-1910”"

РЕШЕНИЕ №1090/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект: -"Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуваща сглобяема сграда на Народно читалище „Пробуда -1935”"

РЕШЕНИЕ №1089/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект: -"Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на Народно читалище „Будители-2004”"

РЕШЕНИЕ №1088/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик, и Септември” по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

РЕШЕНИЕ №1087/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Сключване на Споразумение за партньорство с читалища във връзка с разплащане на суми на изпълнители за извършени ремонтни дейности за проекти със сключени договори по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №1086/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00041 от 26.09.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020 г. за Проект "Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на Народно читалище  „Будители-2004”", сключен между Народно читалище „Будители-2004” и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №1085/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00033 от 26.09.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020 г. за Проект "Oсновен ремонт на сградата на  Народно читалище „Отец Паисий-1910”", сключен между Народно читалище Народно читалище „Отец Паисий-1910” и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №1084/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 13/07/2/0/00039 от 13.09.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020 г. за Проект "Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуваща сглобяема сграда на Народно читалище „Пробуда-1935”", сключен между Народно читалище „Пробуда-1935” и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №1083/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за продажба на дълготрайни материални активи - Опел Вектра, Форд Транзит – 3 бр. и Рено Мастер и Опел Виваро

РЕШЕНИЕ №1082/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Закупуване на автомобил/бус за потребностите на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” – с. Славовица

РЕШЕНИЕ №1081/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Отпускане  на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №1080/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Отпускане  на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №1079/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Формиране на комисия от служители на община Септември за проверка на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

РЕШЕНИЕ №1078/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1077/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Определяне на лица по чл.4, ал.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

РЕШЕНИЕ №1076/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Приемане на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара”, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години

РЕШЕНИЕ №1075/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №1074/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Приемане на нова структура на Община Септември и дейностите към нея

РЕШЕНИЕ №1073/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 ноември 2018 г.]

Относно: Допълнение към актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към трето тримесечие на община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1072/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за внасяне на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложен текущ ремонт на НЧ „Възраждане-1926”, с.Карабунар, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №1071/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към трето тримесечие на община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1070/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Отмяна на Решение  №1034/31.08.2018 г. на Общински съвет – гр. Септември – Актуализация на разпределението на целевата субсидия в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември за 2018 г.

РЕШЕНИЕ №1069/30.10.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 ноември 2018 г.]

Относно: Отмяна на Решение  №1033/31.08.2018 г. на Общински съвет – гр. Септември – Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към м.Август на община Септември за 2018г.