РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №57 от заседанието, проведено на 29.11.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1127/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Разделяне на поземлен имот № 66439.16.13 по КК на землището на с. Симеоновец, община Септември

РЕШЕНИЕ №1126/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имоти с идентификатори 10104.58.1; 10104.58.122; 10104.58.4; 10104.58.6; 10104.59.13; 10104.59.14; 10104.60.124; 10104.59.185; 10104.61.3; 10104.61.120; 10104.64.105 по КК в землището на с. Варвара, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №1125/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-Училище и ІІ-Производство, търговия и услуги в кв.51 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №1124/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на пътен достъп през имот 10104.385.395 по КК с. Варвара, общ. Септември

РЕШЕНИЕ №1123/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод СН, от ТП „4” в с.Ковачево до БКТП „2” в с.Злокучене

РЕШЕНИЕ №1122/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Допълнение към решение №1043 взето с протокол №54 от 31.08.2018 г. на Общински съвет гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1121/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Допълнение към решение №1049 взето с протокол №54 от 31.08.2018 г. на Общински съвет гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1120/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Допълнение на Решение №365  взето с протокол №14 от заседание на общински съвет гр.Септември, проведено на 28.06.2016 г., относно Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от новопроектиран Гробищен парк до регулацията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1119/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Допълнение към Решение №1096 взето с протокол №56 от 30.10.2018г. на Общински съвет гр. Септември

РЕШЕНИЕ №1118/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1117/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за предоставянебезвъзмездноза управление на „СЛРД-МАРИЦА 1999” гр.Септември на поземлен имот № 31214.12.87  в м.”Шановица” в землището на с.Злокучене – Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1116/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за предоставянебезвъзмездноза управление на „СЛРД-МАРИЦА 1999” гр.Септември на поземлен имот № 31214.12.86  в м.”Шановица” в землището на с.Злокучене – Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1115/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на помещение  /павилион/, за закуски с площ от 12 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на ОУ „Христо Ботев” с.Семчиново, попадащ в УПИ І- за училище в кв.10 по плана за регулация и застрояване на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №1114/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Приемане на Решение за Издаване на запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2019г. по договор № РД - 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №1113/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Септември и утвърждаване на приоритетен проект по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока на кандидатстване № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград– Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

РЕШЕНИЕ №1112/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Сключване на споразумение за партньорство между община Септември и Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” , във връзка с изпълнение на Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ №1111/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот-помещение, находящо се на първия етаж на двуетажна масивна сграда в „Медицински център 1 - Септември” ЕООД, в УПИ I – за поликлиника, в кв.74 по регулационния план на гр.Септември, с площ от 15 кв.м. Имота е актуван с АПОС №1882/16.03.2016г

РЕШЕНИЕ №1110/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Поставяне и одобряване за място на паметна плоча в „Медицински център I – гр. Септември”  на Йордан Иванов Петров

РЕШЕНИЕ №1109/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно:Именуване на площада пред кметство Ветрен с името Георги Лютаков и поставяне на паметна плоча в негова чест в УПИ – II – „Здравна служба, Аптека и Кметство” в кв. 63 по плана на град Ветрен

РЕШЕНИЕ №1108/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Отпускане на финансова помощ за спортист

РЕШЕНИЕ №1107/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Приемане напредложение за осъществяване на рекламна дейност чрез автобусите на „Автобусен транспорт Септември”  ЕООД

РЕШЕНИЕ №1106/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Приемане на финансовия отчет на „Автобусен транспорт Септември” ЕООД гр. Септември към 30.09.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1105/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Приемане на финансов отчет на „Медицински център I - Септември” ЕООД  гр. Септември към 30.09.2018 г.

РЕШЕНИЕ №1104/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Избор на представител на Общински съвет - гр. Септември  в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

РЕШЕНИЕ №1103/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Изменение на състава на лица по чл.4, ал.5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

РЕШЕНИЕ №1102/29.11.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 декември 2018 г.]

Относно: Актуализация на състава на ПК по нормативна уредба и институционално развитие