РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №59 от заседанието, проведено на 30.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1161/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Дарение  на кметство Варвара, община Септември за извършването на ремонтни дейности на сграда №2 на Детска градина, с.Варвара

РЕШЕНИЕ №1160/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот за стоматологична дейност, представляващ помещение, находящо се на втория етаж на сградата на Кметство и Здравна служба в УПИ ІІ, кв.63 по регулационния план на гр.Ветрен с площ от 49.40 кв.м.

РЕШЕНИЕ №1159/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на електропровод НН до табло  ГРТ в имот с идентификатор 05949.10.36 в м.”Туповица” по КК на землище с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №1158/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №1124, взето с протокол №57/29.11.2018г. на ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №1157/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Разделяне на поземлен имот 66439.16.49 по КК на землището на с. Симеоновец, община Септември

РЕШЕНИЕ №1156/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Обявяване на Поземлени имоти-Публична общинска собственост за имоти-Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1155/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за оттегляне на проект по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока  на кандидатстване №BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград-Мярка 7.2”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

РЕШЕНИЕ №1154/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2019г.” на тема:”Обичам природата - и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО” в зеленина между о.т. 534-535, 535-536, 536-560, 560-534, кв.144  по регулационния план на гр.Септември, обл.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1153/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2019г.” на тема:”Обичам природата - и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО” в УПИ-І -за общинско жилищно строителство, кв.106 по регулационния план на гр.Септември, обл.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1152/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2019г.” на тема:”Обичам природата - и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО” в УПИ-І – Парк в кв.185 по плана на гр.Септември, обл.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1151/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2019г.” на тема:”Обичам природата - и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО” в УПИ-І – озеленяване, кв.184 по регулационния план на гр.Септември, обл.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1150/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2019г.” на тема:”Обичам природата - и аз участвам”, ПУДООС за обект: „ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА С ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО” в УПИ-ХХІІ-за детска площадка, кв.81 по регулационния план на гр.Септември, обл.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1149/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС, извършени от оператора по В и К през 2018г. като част от задължителното/минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВ и К на обособената територия

РЕШЕНИЕ №1148/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Уточняване размера на неизплатените заплати на бившите работници на общинската охранителна фирма „Егида – Община Септември”

РЕШЕНИЕ №1147/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1146/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти, елементи на градско обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №1145/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-гр.Септември за периода 01.07.2018г. до 31.12.2018г.

РЕШЕНИЕ №1144/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Приемане на Културен календар на община Септември за 2019г.

РЕШЕНИЕ №1143/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Приемане бюджета на община Септември за 2019г.

Приложения към Решение №1143

РЕШЕНИЕ №1142/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Септември за 2019г.

Приложение №1 към Решение №1142

РЕШЕНИЕ №1141/30.01.2019 г.
[Дата на публикуване - 04 февруари 2019 г.]

Относно: Годишен отчет за изпълнението на „Програма за управление на община Септември  мандат 2015г.-2019г.” за 2018г.