РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №61 от заседанието, проведено на 26.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1233/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Септември и утвърждаване на приоритетен проект по Процедура за подбор на проектни предложение с няколко крайни срока на кандидатстване  №BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

РЕШЕНИЕ №1232/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Дарение от ”Варварски минерални бани” ЕООД за извършване на ремонтни дейности на сграда №2 на Детска градина с.Варвара

РЕШЕНИЕ №1231/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отмяна на Решение №1161, взето с протокол №59 от редовно заседание на ОбС-Септември, проведено на 30.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1230/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване на помещение, находящо се на първия етаж в УПИ VІ-Кметство в кв.7 по ПРЗ на с.Ковачево с площ от 42 кв.м.

РЕШЕНИЕ №1229/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ХХХІІ-за търговия и услуги в кв.74 по ПРЗ на гр.Септември за имот-частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1228/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Обявяване на поземлен имот №000185 от публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1227/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №1187, взето с протокол №60 от заседание на ОбС, проведено на 27.02.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1226/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 10104.387.9 (друг вид земеделска земя), м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №1225/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на имот с идентификатор 37491.25.351, м.”Долна мера” в землището на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №1224/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод и водопровод и оптична кабелна линия за захранване на имот с идентификатор 11154.231.82, м.”Красови ливади” по КК на землище с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №1223/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Обявяване на поземлени имоти с идентификатори 10820.32.274, 10820.32.317, 10820.32.242, 10820.32.234, 10820.32.232, 10820.32.231, 10820.32.228, 10820.32.229, 10820.32.227, 10820.32.226 по КК на гр.Ветрен, община Септември за имоти-Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1222/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Предоставяне на общински имоти за безвъзмездно вещно право на ползване по реда на ЗОС във връзка със Закона за подземните богатства

РЕШЕНИЕ №1221/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет по изпълнение на Общински план за дейностите на община Септември за 2018г. от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, приета с Решение №695/04.04.2017г.

РЕШЕНИЕ №1220/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Обсъждане и приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на община Септември

РЕШЕНИЕ №1219/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Сключване на споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръка на ЕС, относно интеграция на дълготрайно безработните лица на пазара на труда между община Септември, Дирекция”Бюро по труда” гр.Септември, община Белово и Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1218/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отпускане на социална стипендия на Кирил Иванов Иванов от с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №1217/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни лица за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1216/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Общински годишен план за младежта за 2019г.

РЕШЕНИЕ №1215/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет за изпълнение на Плана за младежта на община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1214/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет за дейността на Народните читалища на територията на Община Септември за 2018 год.

РЕШЕНИЕ №1213/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет за спортната и туристическа дейност за 2018 год.

РЕШЕНИЕ №1212/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет за дейността на Общински театър ”Възраждане” гр. Септември за 2018 год.

РЕШЕНИЕ №1211/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет за дейността на Къща-музей „Александър Стамболийски” с. Славовица за 2018 год.

РЕШЕНИЕ №1210/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет за дейността на Археологически музей „Проф. М. Домарадски” за 2018 год.

РЕШЕНИЕ №1209/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Отчет-анализ за резултатите от дейността на „Медицински център І-Септември”ЕООД за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1208/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: Актуализация на бюджет 2019г. в частта на разчета за допълнителни субсидии

РЕШЕНИЕ №1207/26.03.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 април 2019 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет за второто тримесечие на  2019г.