РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №1 от заседанието, проведено на 04.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ №2/04.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 10 ноември 2015 г,]

Относно: Избор на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и предложение за състав на постоянните комисии към ОбС

РЕШЕНИЕ №1/04.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 10 ноември 2015 г,]

Относно: Предложение за избор на Председател на Общински съвет