РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №62 от заседанието, проведено на 24.04.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1254/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Отмяна на Решение №1232, взето с протокол №61 от редовно заседание на ОбС-Септември, проведено на 26.03.2019г.

РЕШЕНИЕ №1253/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Обявяване на движими вещи, собственост на община Септември за публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1252/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на електропровод за захранване на имот с идентификатор 05949.10.36, м.“Туповица“ по КК на землище с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №1251/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор 10820.11.69 по кадастралната карта в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №1250/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Искане за предоставяне на имот-държавна собственост на основание чл.54 от ЗДС, безвъзмездно в собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №1249/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Искане за предоставяне безвъзмездно в собственост на Община Септември на имот държавна собственост, представляващ пътна отсечка от Републикански път ІІІ-3704 (от км.21+100 на разклона за гр. Септември - PAZ 1206 до км. 33+000 на разклона за с. Д. Вършило - PAZ 1205 ) на основание чл.54 от ЗДС

РЕШЕНИЕ №1248/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Промяна на имоти с идентификатори 67009.18.231, 67009.20.274, 67009.15.235, 67009.15.239, 67009.20.510 с  НТП-Стопанисвани от Общината в землището на с.Славовица, община Септември

РЕШЕНИЕ №1247/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план на имоти с идентификатор №10820.46.130 и 10820.46.131, м.“Над селото“ в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №1246/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №1245/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №1244/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Приемане на годишен План на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за 2019г. и като част от него Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със занимания по интереси към Стратегия за подкрепа на личностно развитие, съгласно чл.21е от Наредба за приобщаващо образование

РЕШЕНИЕ №1243/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Системата за приемане на учениците в първи клас на общинските училища на територията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1242/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020г.

РЕШЕНИЕ №1241/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед от община Септември в полза на МТСП в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ с регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0011-C01 и в полза на Изпълнителна агенция Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер на договора по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01 за Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 1, обезпечаващи авансови плащания по Административен договор с регистрационен № BG05M9OP001-2.018

РЕШЕНИЕ №1240/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Общинска програма за Закрила на детето за 2019г.

РЕШЕНИЕ №1239/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Отчет на общинската програма за Закрила на детето за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1238/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към първо тримесечие на община Септември за 2019г.

РЕШЕНИЕ №1237/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект проект „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“; по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020г.

РЕШЕНИЕ №1236/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Поемане на краткосрочен дълг, с  цел реализацията на проект „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СУ „Христо Ботев“, находящо се в УПИ XI, за училище, квартал 187 по регулационния план на гр. Септември“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от  ПРСР 2014 – 2020г.

РЕШЕНИЕ №1235/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Предложение на Кмета на Община Септември за обединяване на съществуващите дългове с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме  в един нов дългосрочен с цел рефинансиране на договори за собствен принос, сключени с Фонд „ФЛАГ” ЕАД

РЕШЕНИЕ №1234/24.04.2019 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2019 г.]

Относно: Актуализация на състава на ПК по социална политика и обществено здраве