РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №64 от заседанието, проведено на 26.06.2019 г.

  • Печат

РЕШЕНИЕ №1287/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Обявяване на движими вещи, собственост на община Септември за публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1286/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на ползване на добитата дървесина от липови дървета от урбанизираните територии, собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №1285/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Възлагане управлението на рибните ресурси в язовир"Джелепина", имот №10820.69.43 /стар №000043/-публична общинска собственост, находящ се в землището на гр.Ветрен на  Риболовно сдружение “Каленик“ гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №1284/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Отмяна на Решение  №1261/29.05.2019 г. на Общински съвет – гр. Септември – Придобиване право на собственост върху имот №000043, м. „Джелепина“ в землището на гр. Ветрен, с НТП-язовир в полза на Риболовно сдружение „Каленик“, гр. Ветрен

РЕШЕНИЕ №1283/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Отмяна на Решение  №1260/29.05.2019 г. на Общински съвет – гр. Септември – Обявяване на поземлен имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1282/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на помещение за аптека, ведно с 1/3 идеална част от чакалня, 1/3 идеална част от санитарен възел, находящи се на първия етаж в сградата на Кметство и Здравна служба с.Симеоновец-УПИ Х-Здравен дом в кв.40 по регулационния план на с.Симеоновец с обща площ 42 кв.м.

РЕШЕНИЕ №1281/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 66439.4.90, м."Тус Тепе" в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №1280/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от имот с идентификатор 10820.46.132 /нива/, м."Над селото" в землището на гр. Ветрен

РЕШЕНИЕ №1279/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-508 и ХI-общ. в кв.28 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №1278/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 02 юли 2019 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №1248, взето с протокол №62 на 24.04.2019 г. на Общински съвет Септември

РЕШЕНИЕ №1277/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610028/23.03.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от СК1; СК3; СК4; СК5 на „АКВАМИН” ЕООД с ЕИК: 202542927, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №5 за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „Минерална баня”, град Пазарджик, намираща се в ПИ с идентификатор 55155.503.56 – за друг обществен обект, комплекс /УПИ II – Озеленяване, баня, кв.254/, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №1276/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Обявяване на ПИ с пл.№608 с площ от 10552 кв.м по плана на с.Ветрен дол за имот-Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1275/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Обявяване на ПИ с пл.№607 с площ от 7210 кв.м по плана на с.Ветрен дол за имот-Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1274/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Обявяване на ПИ с пл.№731 с площ от 1518 кв.м по плана на с.Варвара за имот-Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1273/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Обявяване на ПИ с пл.№730 с площ от 1766 кв.м по плана на с.Варвара за имот-Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1272/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември към месец юни 2019г.

РЕШЕНИЕ №1271/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Детски комплекс гр.Септември за учебната 2018/2019г.

РЕШЕНИЕ №1270/26.06.2019 г.
[Дата на публикуване - 01 юли 2019 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет - Септември през третото тримесечие на 2019 год.