РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №2 от заседанието, проведено на 11.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ №7/11.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 13 ноември 2015 г,]

Относно: Поправка на фактическа грешка в Решение № 1168, взето с протокол № 64 от заседание на ОбС, проведено на 16.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ №6/11.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 13 ноември 2015 г,]

Относно: Поправка на фактическа грешка в Решение № 1166, взето с протокол № 64 от заседание на ОбС, проведено на 16.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ №5/11.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 13 ноември 2015 г,]

Относно: Определяне на представител на община Септември за участие в областната комисия за изработване на  областна здравна карта

РЕШЕНИЕ №4/11.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 13 ноември 2015 г,]

Относно: Определяне състава на постоянните комисии към Общински съвет

РЕШЕНИЕ №3/11.11.2015 г.
[Дата на публикуване - 13 ноември 2015 г,]

Относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, мандат 2015г.-2019г.