РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №66 от заседанието, проведено на 26.08.2019 г.

РЕШЕНИЕ №1315/26.08.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Обявяване на движими вещи, собственост на община Септември за публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №1314/26.08.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Предварително съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост в землището на с.Виноградец, за обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”

РЕШЕНИЕ №1313/26.08.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижими имоти –две помещения преходни- клинична лаборатория, находящи се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в "Медицински център – I Септември" ЕООД в УПИ I – за поликлиника в кв.74 по регулационния план на гр.Септември с обща площ 50 кв.м.

РЕШЕНИЕ №1312/26.08.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 66264.12.362 в м."Сунгурлука" по КК на землище гр. Септември

РЕШЕНИЕ №1311/26.08.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/за трасе на пътен достъп от имот с идентификатор 10104.288.453 до нов трафопост в имот 10104.385.10 по КК на землище с.Варвара, общ.Септември

РЕШЕНИЕ №1310/26.08.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Отчет- анализ за резултатите от дейността на "Медицински център – I Септември" ЕООД за второто тримесечие на 2019 година

РЕШЕНИЕ №1309/26.08.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Септември за 2018г.

РЕШЕНИЕ №1308/26.08.2019 г.
[Дата на публикуване - 28 август 2019 г.]

Относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства към 31.12.2018г.