РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №4 от заседанието, проведено на 22.12.2015 г.

  РЕШЕНИЕ №74/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект ”Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №73/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот № 018023 с площ 16.294 дка в землището на с.Ветрен дол, ЕКАТТЕ 10851, м.”Кутела”, НТП-лека атлетика, футбол с построената в имота едноетажна масивна сграда със ЗП 160 кв.м.

РЕШЕНИЕ №72/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект ”Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №71/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот № 000143, съставляващ футболно игрище с площ 17,709 дка, м.”Гьоловете” в землището на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №70/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект ”Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №69/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот №000597 с площ 25.318 дка в землището на гр.Ветрен, ЕКАТТЕ 10820, м.”Над селото”,  НТП-спортен терен с построената в имота едноетажна масивна сграда със ЗП 125 кв.м.

РЕШЕНИЕ №68/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект ”Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №67/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот УПИ І, кв.65а с площ 50 890 кв.м. по плана за регулация и застрояване на с.Варвара с построената в имота едноетажна масивна сграда със  ЗП 90 кв.м.

РЕШЕНИЕ №66/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на триетажна масивна сграда с РЗП 1401 кв.м и подобряване на прилежащото пространство в УПИ І, кв.23 А с площ 3800 кв.м. по регулационния план на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №65/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот УПИ І, кв.23А с площ 3800 кв.м по регулационния план на с.Семчиново в едно с построената триетажна масивна сграда с РЗП 1401 кв.м.

РЕШЕНИЕ №64/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на двуетажна масивна сграда със ЗП 368 кв.м и подобряване прилежащото пространство в парцел Х, кв.30 с площ 1140 кв.м. по регулационния план на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №63/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот УПИ-Х в кв.30 с площ 1140 кв.м. по регулационния план на с.Ковачево в едно с построената двуетажна масивна сграда със ЗП 368 кв.м.

РЕШЕНИЕ №62/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на двуетажна масивна сграда с РЗП 1820 кв.м в завършен груб вид и подобряване прилежащото пространство в УПИ І-търговия и услуги, кв.44 А с площ 1530 кв.м по регулационния план на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №61/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в кв.44 А, УПИ І-търговия и услуги по плана на с.Виноградец, състоящ се от 1530 кв.м с построената в имота двуетажна масивна сграда, завършена в груб вид, РЗП 1820 кв.м на НЧ”Петър Берон 1928” с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №60/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на двуетажна масивна сграда със ЗП 346 кв.м и подобряване прилежащото пространство в УПИ ІХ, кв.46 с площ 1000 кв.м. по регулационния план на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №59/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот УПИ ІХ в кв.46 с площ 1000 кв.м по регулационния план на с.Симеоновец в едно с построената двуетажна масивна сграда със ЗП 346 кв.м.

РЕШЕНИЕ №58/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на масивна сграда с РЗП 880 кв.м. и подобряване прилежащото пространство в УПИ VІ-Читалище, кв.60 с площ 1500 кв.м. по регулационния план на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №57/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот УПИ VІ-Читалище, кв.60 с площ 1500 кв.м по регулационния план на гр.Ветрен в едно с построената масивна сграда с РЗП 880 кв.м.

РЕШЕНИЕ №56/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на двуетажна масивна сграда с РЗП 798 кв.м. и подобряване прилежащото пространство в УПИ І в кв.38 с площ 3000 кв.м по регулационния план на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №55/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот УПИ І в кв.38 с площ 3000 кв.м. по регулационния план на с.Варвара в едно с построената двуетажна масивна сграда с РЗП 798 кв.м.

РЕШЕНИЕ №54/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на двуетажна масивна сграда с РЗП 1190 кв.м и подобряване прилежащото пространство в УПИ –ІV в кв.17 с площ 3000 кв.м. по регулационния план на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №53/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот УПИ –ІV в кв.17 с площ 3000 кв.м  по регулационния план на с.Ветрен дол в едно с построената двуетажна масивна сграда с РЗП 1190 кв.м.

РЕШЕНИЕ №52/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на едноетажна сграда с РЗП 320 кв.м и подобряване прилежащото пространство в УПИ ХХХ-1639 за обществено обслужване , кв.107 с площ 800 кв.м по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №51/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се в кв.107, УПИ ХХХ-1639 за обществено обслужване по плана на гр.Септември, състоящ се от 800 кв.м, с построената в имота едноетажна сграда-кино с РЗП 320 кв.м. на НЧ”Будители 2004” гр.Септември

РЕШЕНИЕ №50/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на едноетажна сграда с РЗП 380 кв.м и подобряване прилежащото пространство в УПИ І-кино и читалище, кв.20 с площ 1095 кв.м. по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №49/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на едноетажна сграда с РЗП 174кв.м и подобряване прилежащото пространство в УПИ ХХVІІІ, кв.117 с площ 320 кв.м по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №48/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Предоставяне безвъзмездно управление имот-публична общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна масивна сграда със застроена площ от 288кв.м., в УПИ ІХ-Кметство, Поща и Здравна служба, в кв.11 по плана за регулация и застрояване на с.Бошуля, на Народно Читалище „ПРОСВЕТА-1929” с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №47/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на два общински апартамента, находящи се на ул.”Княз Борис І” №16, бл.ІІ, ет.1, ап.4 с площ 61.00 кв.м. и ул.”Еделвайс” №15, бл.І, ет.2, ап.4 с площ 82.17 кв.м., на Археологически Музей „Професор Мечислав Домарадски” гр.Септември

РЕШЕНИЕ №46/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ №005006 с НТП-трайни насаждения в м.”АЛЧАЗИТЕ” в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №45/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 (десет) години на 3 (три) броя помещения с обща площ 50.32 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, попадаща в УПИ ІІ-Съвет и поща, кв.68 по регулационния план на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №44/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №022108, м.”Гермето”, землище с. Злокучене, община Септември

РЕШЕНИЕ №43/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №004037, м.”ТУС ТЕПЕ”, землище с. Симеоновец, община Септември

РЕШЕНИЕ №42/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №016002, 016003, 016004, 016005, 016006, 016007, 016008, 016009, 016010, 016011 м.”ГОЛАКА”, землище с. Ветрен дол, община Септември  и осъществяване на пътен достъп до тях

РЕШЕНИЕ №41/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №013793, м.”Байлови градини”, землище гр.Ветрен, община Септември

РЕШЕНИЕ №40/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП – ПРЗ за кв.173 и част от кв.159 и улица с осови точки 63-64 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №39/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІІ-За спортен комплекс, търговия и услуги в кв.107 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №38/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Предоставяне на имоти”Общински по чл.19 от ЗСПЗЗ” за възстановяване на земеделски земи на основание съдебни решения

РЕШЕНИЕ №37/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №441/26.06.2013г., във връзка с осъществяване на контрол при определяне на критериите за участие в обществените поръчки

РЕШЕНИЕ №36/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Определяне на общински съветник в състава на комисията за картотекиране на гражданите, подали молби за настаняване под наем в общинско жилище

РЕШЕНИЕ №35/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2016г. на ”Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД – Пазарджик, с ЕИК822106665, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №34/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2016г. на Водоснабдяване и канализация - П” ЕООД – Панагюрище, с ЕИК112106795, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №33/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Съгласуване на Бизнес план за развитие на  „В и К-в ликвидация ” ЕООД гр.Пазарджик , разработен във връзка с удължаване на настоящият регулаторен период до 31.12.2016 г.

РЕШЕНИЕ №32/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №31/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Определяне на делегат на Община Септември в Общото събрание на Асоциацията на Родопските Община

РЕШЕНИЕ №30/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Одобряване на проект за спогодба по Търговско дело №59/2015г. по описа на Окръжен съд-гр.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №29/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Вътрешни компенсирани промени в разчета за капиталовите разходи на община Септември за 2015г., в резултат на възникнали и разплатени капиталови разходи и подписани споразумения за предстоящи плащания в поименния списък за 2015г.

РЕШЕНИЕ №28/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: Предоставяне на средства под формата на безлихвен паричен заем на местните поделения на вероизповеданията в община Септември

РЕШЕНИЕ №27/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно:  Залагане на средства в бюджет 2016г. за допълнително материално стимулиране, във връзка със завишаване събираемостта  на местните данъци и такси

РЕШЕНИЕ №26/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно:  Актуализация на бюджета на  Община Септември

РЕШЕНИЕ №25/22.12.2015 г.
[Дата на публикуване - 06 януари 2016 г.]

Относно: План за работа на Общински съвет за първото тримесечие на 2016г.