РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №5 от заседанието, проведено на 28.01.2016 г.

  РЕШЕНИЕ №144/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект за ”Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в с. Карабунар

РЕШЕНИЕ №143/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост  на имот 000002 в землището на с.Карабунар, ЕКТТЕ 36172, м.”Юрта”, НТП: спортен терен с построената в имота едноетажна сграда със ЗП 115 кв.м, състояща се от четири помещения с коридор

РЕШЕНИЕ №142/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект за „Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в гр.Септември”

РЕШЕНИЕ №141/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот №000015 в землището на гр.Септември, ЕКАТТЕ 66264, м.”Адата”, НТП: спортен терен с площ 93,357 дка, включващ стадион от 15,000 дка, футболен терен от 7,000 дка с построената в имота едноетажна масивна сграда със ЗП 98 кв.м, състояща се от две съблекални, две бани, стая за съдиите и стая за домакина и втора сграда със ЗП 15 кв.м.

РЕШЕНИЕ №140/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект за”Реконструкция и ремонт на трети етаж-Читалище с площ 288 кв.м от триетажна масивна сграда с РЗП 864 кв.м. в УПИ ІХ- Кметство, поща и Здравна служба, кв.11 по плана за регулация и застрояване на с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №139/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот, представляващ трети етаж-Читалище с площ 288 кв.м от триетажна масивна сграда с РЗП 864 кв.м в УПИ ІХ-Кметство, поща и Здравна служба, кв.11 по плана за регулация и застрояване на с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №138/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект за”Реконструкция и ремонт на двуетажна масивна сграда с РЗП 1595 кв.м и подобряване прилежащото пространство в УПИ І-Читалище, кметство, паркинг, кв.39 с площ 4368 кв.м. по регулационния план на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №137/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот пл.№85в в УПИ І-читалище, кметство, паркинг, кв.39 с площ 4368 кв.м по регулационния план на с.Славовица в едно с построената двуетажна масивна сграда  с РЗП 1595 кв.м.

РЕШЕНИЕ №136/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект за”Реконструкция и ремонт на едноетажна сграда с РЗП 130 кв.м и подобряване прилежащото пространство в УПИ ХХХІ-за търговия и услуги, кв.117 по регулационния план на гр.Септември с площ 825 кв.м.

РЕШЕНИЕ №135/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект” Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №134/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на УПИ І-спортен терен в кв.31 по плана на с.Ковачево с площ 24 дка и построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 153 кв.м, състояща се от четири съблекални, две бани, зала и коридор, с АПОС №93/22.01.2013г., вписан в Службата по вписванията

РЕШЕНИЕ №133/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект” Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №132/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на УПИ І-спортно игрище в кв.43 по плана на с.Симеоновец с площ 10895 кв.м., с АПОС №56/28.01.2013г., вписан в Службата по вписванията

РЕШЕНИЕ №131/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект за” Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в с.Лозен

РЕШЕНИЕ №130/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на ПИ №004122 с площ 19,711 дка в землището на с.Лозен, ЕКТТЕ 44053, находящ се в м.”Мерите” с НТП: лека атлетика, футбол с построената в имота едноетажна масивна сграда със ЗП 44 кв.м., състояща се от четири съблекални, две бани и един коридор, с АПОС №53/21.01.2013г., вписан в Службата по вписванията

РЕШЕНИЕ №129/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Проект за ”Извършване на реконструкция, оборудване и обзавеждане на стадиона в с.Злокучене

РЕШЕНИЕ №128/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на ПИ №000030 с площ 7,190 дка в землището на с.Злокучене, ЕКТТЕ 31214, находящ се в м.”Шановица” с НТП:спортен терен с АПОС №6/14.04.2002г., вписан в Службата по вписванията

РЕШЕНИЕ №127/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Придобиване правото на собственост от община Септември на урегулиран недвижим имот по плана на гр.Септември, представляващ земя и сграда, УПИ ІІ-Автогара и услуги в кв.140 с площ 2070 кв.м. и едноетажна сграда със ЗП от 155 кв.м.

РЕШЕНИЕ №126/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІІ-общ. в кв.56 по плана на с.Семчиново с площ 330 кв.м.

РЕШЕНИЕ №125/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 502.163 в местност”Земи по §4” в землището на с.Ветрен дол с площ 552 кв.м.

РЕШЕНИЕ №124/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІІ-441.443 в кв.6 по плана на с.Варвара по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

РЕШЕНИЕ №123/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-967 в кв.75 по плана на гр.Септември по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

РЕШЕНИЕ №122/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Продажба на имот общинска собственост, съставляващ УПИ-Площадка за разполагане на павилиони за изкупуване и търговия със селскостопанска продукция”, находящ се в парцел 115, масив 5, м.”Башлъците” с площ 2412 кв.м в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №121/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна от публична в частна общинска собственост на имот, съставляващ УПИ – „Площадка за разполагане на павилиони за изкупуване и търговия със селскостопанска продукция”, находящ се в парцел 115, масив 5, местността „Башалъците”, землището на с.Симеоновец, с площ от 2 412 кв.м.

РЕШЕНИЕ №120/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Възмездно ползване на дървесина от гора-собственост на община Септември, представляващ ПИ 011155 с площ 26,614 дка, находящ се в м.”Градините” по плана за земеразделяне на землището на с.Злокучене, чрез продажба на стояща дървесина на корен

РЕШЕНИЕ №119/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Възмездно ползване на дървесина от гора-собственост на община Септември, представляващ ПИ 015010 с площ 43,675 дка, находящ се в м.”Азмъка” по плана за земеразделяне на землището на с.Лозен, чрез продажба на стояща дървесина на корен

РЕШЕНИЕ №118/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Избор на форма на управление на горските територии, собственост на община Септември, съгласно изискванията на Закона за горите

РЕШЕНИЕ №117/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Обособяване на терени за общо ползване за паша на селскостопански животни в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №116/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд

РЕШЕНИЕ №115/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години на помещение с площ 50 кв.м., находящо се в УПИ І-за обществени, жилищни сгради и магазини, кв.92 по подробния устройствен план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №114/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем в пакет, чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, частна общинска собственост с НТП-ниви в гр.Ветрен-Пакет І в м.”Средни ливади”, м.”Вейовец” и м.”Чернатовица”, съдържащ  5 броя имоти с НТП-ниви с обща площ 73,51 дка.

РЕШЕНИЕ №113/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем в пакет чрез публичен търг с явно наддаване на имоти, частна общинска собственост с НТП-ниви в гр.Ветрен-Пакет І в м.”Средни ливади”, м.”Горни Башали”, м.”Тикера”, м.”Мисилима”, м.”Лага”, м.”Юручуша”, м.”Балабана”, м.”Средни ливади”, м.”Вейовец”, м.”Мрамора” и м.”Под вадата”, съдържащ 71 броя имоти с НТП-ниви с обща площ 314,015 дка.

РЕШЕНИЕ №112/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Регистриране на община Септември като земеделски производител

РЕШЕНИЕ №111/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Учредяване право на пристрояване на гараж от 15.50 кв.м. в УПИ ХІІ-333 в кв.29 по плана на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №110/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Учредяване права на строеж за изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост в УПИ І-трафопост в кв.1А по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №109/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж върху имот ПИ №012203 в м.”Старата мера”,землището на с.Ковачево на „Гражданско сдружение Корията-Ковачево” с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №108/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот №012203 по Картата за възстановявана собственост в землището на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №107/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот №011069 по Картата за възстановявана собственост в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №106/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Сключване на договор с оценител на имоти и продажба на земя, върху която е изградена законно построена сграда

РЕШЕНИЕ №105/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Съгласие за изменение в имотните граници за новообразуван имот № 502.421, земи по параграф 4, землище на с.Ветрен дол, община Септември

РЕШЕНИЕ №104/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Одобряване на предварително съгласие за замяна на урегулиран поземлен имот частна собственост с равностоен такъв  - общинска собственост

РЕШЕНИЕ №103/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ І-Училище в кв.25 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №102/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР УПИ І-Читалище в кв.27 по плана на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №101/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР УПИ ІІ-Училище в кв.35 по плана на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №100/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод от края на регулацията до съществуваща разпределителна муфа в ПИ №000067, м.”НОВА МЕРА” в землището на с.Ковачево, община Септември

РЕШЕНИЕ №99/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Предварително съгласие за право на прокарване и право на преминаване на трасе на електропровод  от края на регулацията до съществуваща разпределителна муфа в ПИ №000067, м.”Нова мера” в землището на с.Ковачево, община Септември

РЕШЕНИЕ №98/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Изработване на ПУП – ПУР (План за улична регулация) за централна градска част на гр.Септември в обхват: кв.107, кв.118, кв.120, кв.128, кв.129 и кв.130 по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №97/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №001004, №001005, №001006, №001007, №001017, №001018, №001019, №001021, №001025, №001026, №001027, №001030, №001031, №001033, №001037 и №001039, м.”ДУНЕЛА”, землище с. Славовица, община Септември

РЕШЕНИЕ №96/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №000082 в м.”Градините” и №000084 в м.”Черния вир”, землище с. Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №95/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №003012, м.”Хаджи капия”, ПИ №015002, №015009, №015010, №015003, №015043 и №015044, м.”Азмъка”, землище с. Лозен, община Септември

РЕШЕНИЕ №94/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на ПИ №006203, м.”Узун кър”, землище с.Лозен, община Септември

РЕШЕНИЕ №93/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на електропровод за захранване на УПИ І-хотел, ресторант  в кв.4а по плана на Варварски минерални бани

РЕШЕНИЕ №92/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасе на напорен тръбопровод за захранване на имот №387003, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №91/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Предварително съгласие за право на прокарване и право на преминаване на трасе на напорен тръбопровод за захранване на имот №387003, м.”Бунара” в землището на с.Варвара, община Септември

РЕШЕНИЕ №90/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно:  Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на водна помпа в ПИ №000099, м.”УДЖОЛАРСКИ ГЕРМИЩА”, землище с.Лозен, община Септември

РЕШЕНИЕ №89/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Предварително съгласие за право на прокарване и право на преминаване на трасе на електропровод за захранване на водна помпа в ПИ №000099, м.”УДЖОЛАРСКИ ГЕРМИЩА” в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №88/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Създаване на временна комисия с цел провеждане на анкета за проучване на степента на удовлетворяване потребностите от автобусния транспорт в Общината и възможностите за неговото подобряване

РЕШЕНИЕ №87/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

РЕШЕНИЕ №86/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Предложение за кандидатстване на община Септември по процедура BG05М90Р001-2.002 ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

РЕШЕНИЕ №85/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Актуализиране състава на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане по чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на ЗСП

РЕШЕНИЕ №84/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Определяне на представител от Общински съвет в комисия за детето към община Септември

РЕШЕНИЕ №83/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №22, взето с протокол №3 от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2011г.

РЕШЕНИЕ №82/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Приемане на Културен календар на община Септември за 2016г.

РЕШЕНИЕ №81/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Поемане на дълг под формата на паричен заем на община Септември, направено по реда на Закона за общинския дълг

РЕШЕНИЕ №80/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Приемане бюджета на Община Септември за 2016 година

РЕШЕНИЕ №79/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Септември за 2016г.

РЕШЕНИЕ №78/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Стратегия  за управлението и разпореждането с общинската собственост на община Септември за периода 2015-2019г.

РЕШЕНИЕ №77/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Програма за управление на община Септември за периода 2015-2019г.

РЕШЕНИЕ №76/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Отчет за състоянието на общинския дълг на община Септември за 2015г.

РЕШЕНИЕ №75/28.01.2016 г.
[Дата на публикуване - 05 февруари 2016 г.]

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Общината,сметките за средствата от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2015г. на община Септември