РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №6 от заседанието, проведено на 26.02.2016 г.

  РЕШЕНИЕ №205/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІХ в кв.70 по плана на с.Виноградец по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

РЕШЕНИЕ №204/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Предоставяне на средства под формата на безлихвен паричен заем на читалищните настоятелства и футболните клубове в община Септември

РЕШЕНИЕ №203/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: ”Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр.Септември по бул.”България” от о.т.13, кв.2А до 33м. преди о.т.667, кв.74.88; община Септември, област Пазарджик

РЕШЕНИЕ №202/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект:”Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор №1 и съпътстващ водопровод по ул.”Любен Каравелов” и бул.”България” гр.Септември

РЕШЕНИЕ №201/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Монтиране на осветителни тела по фасадите на всички храмове и джамии в населените места на община Септември

РЕШЕНИЕ №200/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ

РЕШЕНИЕ №199/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №144/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №198/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №143/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №197/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №142/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №196/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №141/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №195/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №140/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №194/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №139/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №193/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №138/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №192/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №137/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №191/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №135/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №190/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №134/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №189/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №133/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №188/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №132/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №187/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №131/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №186/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №130/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №185/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №129/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №184/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възстановяване на административно производство по реда на чл.99, т.1 и т.2 от АПК за Отмяна на Решение №128/28.01.2016г., на Общински съвет-Септември във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.3 от Закона за устройство на територията

РЕШЕНИЕ №183/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Вземане на решение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Септември на поземлен имот №014358 и отреждане на УПИ Опитно лозе на ВССИ София, кв.69 с имот №999, м.”Кошуел” в землището на гр.Септември, „Опитна станция по лозарство-Септември” ДП

РЕШЕНИЕ №182/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Вземане на решение за внасяне на искане чрез Областен управител на областен административен център гр.Пазарджик до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за внасяне на предложение до Министерски съвет на РБ за безвъзмездно предоставяне на имот държавна собственост под управление на МВР на община Септември, а именно: дворно място с площ 4 753 кв.м, представляващо имот №007053 в землището на с.Карабунар, м.”Долна и горна Мирчовица”, НТП: стопански двор, категория на земята при неполивни условия: шеста (600кв.м.) и пета (4 147кв.м.), ведно с построените в него 3/три/ броя складови сгради

РЕШЕНИЕ №181/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017г.

РЕШЕНИЕ №180/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІ-Търговия и услуги в кв.12А по плана на с.Ветрен дол с площ 220 кв.м.

РЕШЕНИЕ №179/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на имот № 000114-частна общинска собственост в м.”Манастирска воденица” с площ от 13.378 дка с НТП-нива по КВС на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №178/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ години на помещение с площ 50 кв.м, находящо се на първия етаж на сградата на старото кметство и поща в с.Варвара, попадащо в УПИ ІІ-Съвет и поща, кв.68 по плана за регулация и застрояване на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №177/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на помещение с площ 12 кв.м, находящо се на втория етаж на двуетажна масивна сграда в УПИ ІІІ-Културен дом, кв.44 по плана за регулация и застрояване на с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №176/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

ОТНОСНО: Възлагане на ВИК ЕООД- ПАЗАРДЖИК в ЛИКВИДАЦИЯ на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обекти по издадено Разрешение за ползване  №СТ-05-1694/06.10.2015 и №СТ-05-25/09.01.2015г. на ДНСК към МРРБ водопроводни и канализационни мрежи – гр.Септември и ПСОВ гр.Септември , ведно с прилежащите сгради и съоръжения

РЕШЕНИЕ №175/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Възлагане на „В и К-Пазарджик -в ликвидация” ЕООД на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на обект ПСОВ, Преливник и довеждащ колектор до ПСОВ и кабели НН-І, съгласно издадено разрешение за ползване №СТ-05-1793/20.10.2015г. на ДНСК към МРРБ, ведно с прилежащите им съоръжения и водопроводни и канализационни мрежи

РЕШЕНИЕ №174/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Предложение за извършване на замяна на имот с пл.№1632 в кв.118 по плана на гр.Септември, собственост на Йорданка Борисова Тасева, Борислав Йорданов Тасев и Калоян Йорданов Тасев с имот-частна общинска собственост УПИ ХХІV, кв.81 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №173/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от път ІV клас(Септември-Ветрен), покрай „Рьофикс” до Стопански двор”Фермата”

РЕШЕНИЕ №172/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от строителните граници на гр.Септември до Стопански двор”Фермата”, землище гр.Септември

РЕШЕНИЕ №171/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от входа на Стопански двор”Фермата” до рибарниците на р.Марица, землище гр.Септември

РЕШЕНИЕ №170/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от строителните граници на с.Злокучене, минаващ около сондажните кладенци в м.”Сунгурлука” и достига до рибарниците, землище гр.Септември и от рибарниците до пътя за Стопански двор”Фермата”, землище гр.Септември

РЕШЕНИЕ №169/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от Стопански двор”Фермата” до път ІІІ клас(гр.Септември-с.Злокучене)

РЕШЕНИЕ №168/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №011508, 011491, 011403, 011401, 011399 и 011400, м.”Адата” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №167/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №019008 и 019019, м.”Вакарелката” в землището на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №166/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №018005, 018006, 018007 и 018009 в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №165/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №021166, 021167, 021168 и 021171 в землището на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №164/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от ПИ №385016, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №163/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на общински път от съществуващ път до ВРЗавод до ЖП прелез в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №162/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на водопровод за захранване на ПИ №027344,  м.”Каменлив път” в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №161/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на улица с осови точки 91-93-94 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №160/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-6, ІV-6, V-6, VІ-За търговия и услуги, VІІ-6, VІІІ-6, ІХ-6, Х-6, ХІ-6, ХІІ-6, ХІІІ-6, ХІV-6, ХV-6 и ХVІ-6 в кв.1-Стопански двор в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №159/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР за УПИ І-289 в кв.40 по плана на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №158/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР УПИ V-Училище в кв.12А по плана на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №157/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №107/28.01.2016г. на Общински съвет-Септември, относно съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот №011069 по Картата за възстановена собственост  в землището на гр.Ветрен във връзка с констатирана липса на предпоставките, обуславящи приложението на материално-правните разпоредби, а именно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ във вр.чл.25, ал.3 от ЗСППЗ

РЕШЕНИЕ №156/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Септември

РЕШЕНИЕ №155/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Приемане на тарифа по чл.41ж, ал.5, т.3 от Закона за достъп до обществена информация

РЕШЕНИЕ №154/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Велчо Иванов Найденов

РЕШЕНИЕ №153/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Бойков Атанасов

РЕШЕНИЕ №152/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на спортист

РЕШЕНИЕ №151/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Определяне на представител от Общински съвет в състава на общинска експертна комисия за спорта

РЕШЕНИЕ №150/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2016г.

РЕШЕНИЕ №149/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Определяне позиция и мандат на представителя на община Септември на общите събрания на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К-в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №148/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Утвърждаване на приоритетни обекти по Мярка 2.4.6 от Общинския план за развитие на община Септември за периода 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №147/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Общинския план за развитие на община Септември за периода 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №146/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Приемане на План-сметка за приходи и разходи за битови отпадъци през 2016г. в населените места на община Септември

РЕШЕНИЕ №145/26.02.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 март 2016 г.]

Относно: Промяна на „Срока за погасяване” на договор за кредит №731/11.05.2015г. с Фонд”ФЛАГ”