РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №7 от заседанието, проведено на 10.03.2016 г.

  • Печат

РЕШЕНИЕ №207/10.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 14 март 2016 г.]

Относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на община Септември на движими вещи-частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната

РЕШЕНИЕ №206/10.03.2016 г.
[Дата на публикуване - 14 март 2016 г.]

Относно:  Допълнение към Решение №81, взето с протокол №5 от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2016г., във връзка с поемане на дълг под формата на паричен заем на община Септември