РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №9 от заседанието, проведено на 26.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ 301/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №247, взето с протокол № 8 от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ 300/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за премахване по протокол на комисия, назначена със заповед №170/03.02.2016г. на Кмета на община Септември във връзка с чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ 299/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХХVІІ-За жилищна сграда и търговия и услуги и ХХVІІІ-За жилищна сграда и търговия и услуги в кв.117 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ 298/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІ-590 с площ 464 кв.м. в кв.27 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ 297/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Проект за „Реконструкция и ремонт на масивна сграда със ЗП-315 кв.м и подобряване прилежащото пространство в УПИ V-За Читалище в кв.35 по регулационния план на с.Лозен

РЕШЕНИЕ 296/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Придобиване правото на собственост от община Септември на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ-2276 в кв.148 по плана на гр.Септември, собственост на ПК”ЗАРЯ” гр.Септември

РЕШЕНИЕ 295/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ ХІІ-За спортен комплекс в кв.107 по ПРЗ на гр.Септември

РЕШЕНИЕ 294/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ ХХХІІІ-За обществено обслужване в кв.107 по ПРЗ на гр.Септември

РЕШЕНИЕ 293/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ ХХХІІ-За търговия и услуги в кв.107 по ПРЗ на гр.Септември

РЕШЕНИЕ 292/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Обявяване от публична в частна общинска собственост на УПИ ХХХІ-За обществено обслужване в кв.107 по ПРЗ на гр.Септември

РЕШЕНИЕ 291/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да започне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември /м.”Адата” в землището на гр.Септември/

РЕШЕНИЕ 290/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да започне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември /землище с.Ветрен дол/

РЕШЕНИЕ 289/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да започне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември /землище с.Варвара/

РЕШЕНИЕ 288/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ №383002, 383003, 383004 и 384001 в  землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ 287/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод за захранване на ПИ №022108, м.”Гермето” в землището на с.Злокучене

РЕШЕНИЕ 286/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Предварително съгласие за право на прокарване и право на преминаване на трасе за водопровод и електропровод за захранване на имот №022108, м.”Гермето” в землището на с.Злокучене

РЕШЕНИЕ 285/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ І-Училище в кв.21 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ 284/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ УПИ І-Магазин, парк в кв.29 по плана на с.Бошуля

РЕШЕНИЕ 283/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №176/26.02.2016г. и Възлагане на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени обекти

РЕШЕНИЕ 282/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №175/26.02.2016г. и Възлагане на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградени обекти

РЕШЕНИЕ 281/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Освобождаване от такса битови отпадъци, съгласно писмо с рег.индекс №1000-175/25.03.2016г. при община Септември

РЕШЕНИЕ 280/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Определяне срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници и броя на таксиметровите автомобили, имащи право да извършват тази дейност на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ 279/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ 278/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ 277/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Предложение за членство на община Септември в Асоциацията на българските градове и региони

РЕШЕНИЕ 276/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райко Георгиев Тонев от гр.Септември

РЕШЕНИЕ 275/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кръстьо Георгиев Божурин от гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ 274/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ангелина Димитрова Пекалиева от с.Варвара

РЕШЕНИЕ 273/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мартин Иванов Сарафски от с.Ковачево

РЕШЕНИЕ 272/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2017г.

РЕШЕНИЕ 271/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Септември за периода 2016-2020г.

РЕШЕНИЕ 270/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016г.

РЕШЕНИЕ 269/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Отчет на общинската програма за закрила на детето за 2015г.

РЕШЕНИЕ 268/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Закриване на Общинско предприятие ”Патронаж, детско ученическо хранене и почивно дело”

РЕШЕНИЕ 267/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно: Актуализация в разчета за капиталовите разходи на община Септември за 2016г.

РЕШЕНИЕ 266/26.04.2016 г.
[Дата на публикуване - 03 май 2016 г.]

Относно:  Актуализация на бюджета на община Септември за 2016г. в приходната и разходната част с вътрешна компенсирана промяна