РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №11 от заседанието, проведено на 26.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ №333/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:  Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ в кв.173 по плана на гр.Септември с площ 254 кв.м.

РЕШЕНИЕ №332/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:  Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ V в кв.173 по плана на гр.Септември с площ 322 кв.м.

РЕШЕНИЕ №331/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:  Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV в кв.173 по плана на гр.Септември с площ 481 кв.м.

РЕШЕНИЕ №330/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:  Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІІ в кв.173 по плана на гр.Септември с площ 652 кв.м.

РЕШЕНИЕ №329/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:  Изменение на т.2 от Решение №263/30.03.2016г. на ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №328/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на помещения за лекарски кабинет, ведно с ½ идеална част от санитарен възел, находящи се на първият етаж в сградата на Здравна служба-УПИ ІХ-Кметство, поща и здравна служба, кв.11 по регулационния план на с.Бошуля с обща площ 53.25 кв.м.

РЕШЕНИЕ №327/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие в имоти №12.673 и №12.678 намиращи се в местността „Сунгурлука” в землището на община Септември, общинска собственост да се извършва спортен риблов само от жители на община Септември

РЕШЕНИЕ №326/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие в условията на обществената поръчка за премахване на четириетажна сграда с обслужващите едноетажни сгради към нея-незавършеното 28-класно училище, находящо се в УПИ ІV-производство, търговия и услуги в кв.116 по плана на гр.Септември  да бъде заложено изискване към изпълнителя от стойността на поръчката да бъде приспадната стойността на панелите, които след събарянето са запазили своята цялост и даде съгласие да бъдат предоставени в собственост на фирмата изпълнител

РЕШЕНИЕ №325/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за предприемане на превантивни мерки за защита на населението от вредното въздействие на водите на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №324/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за премахване по протокол на комисия, назначена със Заповед №629/03.05.2016г. на Кмета на община Септември във връзка с чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ №323/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №136/28.01.2016г.

РЕШЕНИЕ №322/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:    Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №171, взето с протокол №6 на 26.02.2016 г. на Общински съвет Септември

РЕШЕНИЕ №321/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:    Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №170, взето с протокол №6 на 26.02.2016 г. на Общински съвет Септември

РЕШЕНИЕ №320/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:   Изменение на ПУП-ПРЗ на улици  с осови точки 130-119 и 119-118 и част от тротоарното пространство пред кв. 37 по плана на гр.Септември 

РЕШЕНИЕ №319/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:   Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП за трасета на електропровод и водопровод за захранване на имот №000152, м.”Уджуларски гермища” в землището на с.Лозен и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот №000056

РЕШЕНИЕ №318/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно:  Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод на КЛСН и КЛНН, започващ от края на регулацията на с.Ковачево до съществуваща разпределителна муфа в на ПИ №000067 в м.”Нова мера” в землището на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №317/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – ПУР (План за улична регулация) за централна градска част на гр.Септември в обхват: кв.107, кв.118, кв.120, кв.128, кв.129 и кв.130 по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №316/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на елекропровод за захранване на ПИ №000099 в м.”Уджуларски гермища” в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №315/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на водопровод и електропровод за захранване на ПИ №007057 в м.”Велчова черника” в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №314/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Бракуване на движими вещи, прехвърлени безвъзмездно на община Септември от  Министерството на отбраната

РЕШЕНИЕ №313/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Възстановяване и осветление на велоалея, намираща се в сервитута на път ІІІ-8402

РЕШЕНИЕ №312/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Обсъждане и приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на община Септември за 2015г.

РЕШЕНИЕ №311/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2016г. на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК1308232430514, на територията на Община Септември

РЕШЕНИЕ №310/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Предоставяне на помощ за извършване на погребални услуги на граждани от община Септември

РЕШЕНИЕ №309/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Отчет-анализ за дейността на „Медицински център 1-Септември” ЕООД за първото тримесечие на 2016г.

РЕШЕНИЕ №308/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Приемане на нова структурана община Септември и дейностите към нея

РЕШЕНИЕ №307/26.05.2016 г.
[Дата на публикуване - 30 май 2016 г.]

Относно: Информация за работата и взаимодействието на РУ”Полиция” гр.Септември и Общинска администрация през 2015г.