РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №13 от заседанието, проведено на 16.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ №346/16.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 17 юни 2016 г.]

Относно:Одобряване на проект за спогодба между община Септември и „Екобул Проект” ООД гр.Септември

РЕШЕНИЕ №345/16.06.2016 г.
[Дата на публикуване - 17 юни 2016 г.]

Относно: Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Септември