РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №15 от заседанието, проведено на 15.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ №380/15.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 19 юли 2016 г.]

Относно: 1. Придобиване право на собственост върху УПИ I – Културен дом  в кв.23а  състоящ се  от 3800 кв.м., заедно с построената в имота триетажна масивна сграда със застроена площ от 485 кв.м. и РЗП 1234 кв.м.. в полза на Народно читалище „Напредък -1908”, с.Семчиново, община Септември.

2.Кандидатстване на Народно читалище „Напредък -1908”, с.Семчиново, община Септември с проектно предложение по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.”

3.Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение.

РЕШЕНИЕ №379/15.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 19 юли 2016 г.]

Относно: 1. Придобиване право на собственост върху УПИ ХХVII – за читалище в кв.117 състоящ се от 518 кв.м., заедно с построената в имота едноетажна сглобяема постройка от 265 кв.м. в полза на Народно читалище „Пробуда – 1935”, град Септември, община Септември.

2. Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда – 1935”, град Септември с проектно предложение по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.”

3. Прилагане на чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс за допускане на предварително изпълнение.

РЕШЕНИЕ №378/15.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 19 юли 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР УПИ VІІ-Младежки дом в кв.36 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №377/15.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 19 юли 2016 г.]

Относно: Промяна в т.9 от Решение № 80, взето с Протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, проведено на 28.01.2016 г.

РЕШЕНИЕ №376/15.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 19 юли 2016 г.]

Относно: Определяне на срок за процедура по финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на Община Септември за периода 2016 – 2019 г.