РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №16 от заседанието, проведено на 28.07.2016 г.

РЕШЕНИЕ №413/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Избор на представител на Общински съвет-гр.Септември в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

РЕШЕНИЕ №412/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІХ-общ. в кв.67а по плана на с.Карабунар с площ 480 кв.м.

РЕШЕНИЕ №411/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-668 в кв.51 по плана на с.Ковачево с площ 480 кв.м.

РЕШЕНИЕ №410/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на двуетажна масивна сграда/бивша работилница, физкултурен салон и столова/ с разгъната застроена площ от 564 кв.м, находяща се  в УПИ ІІ-Училище, кв.35 по плана за регулация и застрояване на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №409/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на имот №017097-частна общинска собственост в м.”Свети Никола” с площ от 2.116 дка с НТП-водоем по КВС на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №408/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на имот №017090 -частна общинска собственост в м.”Свети Никола” с площ от 2.803 дка с НТП-водоем по КВС на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №407/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем, чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на имот №017089-частна общинска собственост в м.”Свети Никола” с площ от 1.959 дка с НТП-водоем по КВС на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №406/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Учредяване право на строеж на гараж от 56 кв.м. в УПИ ХVІ-579 в кв.30 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №405/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за придобиване на недвижим имот: УПИ І „ДИП ПОБЕДА” в кв.138 по разписната книга към одобрения регулационен и кадастрален план на гр.Септември, одобрен със Заповед №1517/02.12.1980г., представляващ имот 1869

РЕШЕНИЕ №404/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за премахване по протокол на комисия, назначена  със Заповед №1053/19.07.2016г. на Кмета на община Септември на основание чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ във връзка с предписание на РЗИ-гр.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №403/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Допълнение на Решение №169/26.02.2016г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от Стопански двор”Фермата” до път ІІІ клас(гр.Септември-с.Злокучене) в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №402/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод за захранване на ПИ №022108( УПИ І-108 за винопроизводство и хотелска дейност), м.”Гермето” в землището на с.Злокучене

РЕШЕНИЕ №401/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на водопровод за захранване на ПИ №040021( УПИ ІV-21 за складиране и съхраняване на селскостопанска техника), м.”Сухата чешма” в землището на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №400/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП ПР УПИ ІV-Кметство в кв.14 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №399/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-Резервен терен в кв.27 и УПИ І-Озеленяване в кв.177 и улица с осови точки 141-141б-141в-141г-141д-140 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №398/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-Кметство в кв.68 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №397/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІ-Съвет и поща в кв.68 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №396/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР УПИ ХVІ-Здравен дом в кв.2 по плана на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №395/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на улици с осови точки 5-6-7-8-2 и УПИ І-6, ІІ-6, ІІІ-За паркинг, V-6, VІ-Търговия и услуги, VІІІ-6 и ІХ-6 в кв.2 Стопански двор, м.”Къра” Стопански двор в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №394/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ І-за фотоволтаични системи, м.”Енеча” в землището на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №393/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път, от път ВРЗ гр.Септември до път ІV клас Септември-Ветрен, преминаващ през землищата на гр.Септември и гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №392/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на общински път от ІІ-84 Звъничево-Ветрен дол до път ІІІ-3706 Паталеница-Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №391/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от ПИ №387003, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №390/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно:Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на общински (обслужващ) път от съществуващ път І-8 София-Пазарджик до ПИ №385008, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №389/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно:Отмяна на Решение №232/30.03.2016г.

РЕШЕНИЕ №388/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Съгласуване на „Бизнес План 2017-2021”, разработен във връзка с настоящият регулаторен период 2017-2021 по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги(ЗРВКУ)

РЕШЕНИЕ №387/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда на ползване на дървесина извън горските територии на община Септември(приета с Решение №226/30.03.2016г.)

РЕШЕНИЕ №386/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №385/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №384/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Септември за периода 01.01.2016 год. – 30.06.2016 год.

РЕШЕНИЕ №383/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Приемане на дарения в полза на община Септември

РЕШЕНИЕ №382/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Актуализация в разчета за капиталовите разходи на община Септември за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №381/28.07.2016 г.
[Дата на публикуване - 08 август 2016 г.]

Относно: Удостояване със званието ”Почетен гражданин на община Септември” г-жа Таня Стоянова Андреевска-Демирева