РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №17 от заседанието, проведено на 08.08.2016 г.

РЕШЕНИЕ №414/08.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 09 август 2016 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране по Проект ”Красива България”  Мярка М01-01 ”Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” за обект: ”Частично преустройство на съществуваща административна сграда с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ ІІІ за административни нужди, кв.91 по плана на гр.Септември, община Септември