РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №18 от заседанието, проведено на 30.08.2016 г.

  РЕШЕНИЕ №453/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 141010, м.”Завоя на р.Марица” в землището на с.Бошуля с площ 15.886 дка, НТП-нива

РЕШЕНИЕ №452/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІІ-666 с площ 426 кв.м. в кв.51 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №451/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 051085, м.”Каваците” в землището на с.Виноградец, НТП-из.нива с площ 5,294 дка

РЕШЕНИЕ №450/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІ-за магазин и ресторант в кв.29 по плана на с.Бошуля с площ 757 кв.м.

РЕШЕНИЕ №449/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на общински жилища

РЕШЕНИЕ №448/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на общински жилища

РЕШЕНИЕ №447/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на общински жилища

РЕШЕНИЕ №446/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на общински жилища

РЕШЕНИЕ №445/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на общински жилища

РЕШЕНИЕ №444/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на общински жилища

РЕШЕНИЕ №443/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на общински жилища

РЕШЕНИЕ №442/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продажба на общински жилища

РЕШЕНИЕ №441/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Определяне на ведомствено жилище, жилище за социално слаби лица, резервни жилища и жилища за продажба-частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №440/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ІІ-за детска градина  в кв.16 с площ от 2000 кв.м с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 150 кв.м по плана за регулация  и застрояване на с.Бошуля за имот-публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №439/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 014101, м.”Кошуел І” с НТП-гробище за имот публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №438/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Преминаване в собственост на община Септември следните обекти: баражи по р. „Чепинска” в землищата на с. Варвара, с. Лозен и с. Ветрен дол, община Септември, обл. Пазарджик с точни географски координати: Бараж – р. Чепинска 2  42° 9'44.55"С, 24° 8'50.90"И; Бараж – р. Чепинска 3 42°10'7.42"С, 24° 8'52.01"И; Бараж – р. Чепинска 4 42°10'38.64"С, 24° 9'5.94"И

РЕШЕНИЕ №437/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Преминаване в собственост на община Септември следния обект: бетонен праг по р. „Марица” в землището на гр. Ветрен, община Септември, обл. Пазарджик с точни географски координати: Праг -  р. Марица  42°14'19.60"С, 24° 5'52.28"И

РЕШЕНИЕ №436/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Преминаване в собственост на община Септември”Трасе на водопровод за минерални води, преминаващ през землищата на с.Варвара и с.Ветрен дол, община Септември

РЕШЕНИЕ №435/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-общ. в кв.75 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №434/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ УПИ І-Детска площадка в кв.53 по плана на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №433/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за обезпечаване на задължения на Община Септември към Национална агенция по приходите

РЕШЕНИЕ №432/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение № 378/23.04.2013 г. на Общински съвет – гр. Септември – Даване на съгласие за обезпечаване на задължения на Община Септември към Национална агенция по приходите

РЕШЕНИЕ №431/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №364/28.06.2016г.

РЕШЕНИЕ №430/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Актуване на земеделски земи от остатъчен поземлен фонд в собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №429/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за отпочване на процедура по предоставяне за управление и ползване на община Септември на горски пътища

РЕШЕНИЕ №428/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за отпочване на процедура за обозначаване на пътища, собственост на община Септември и придобиването им в собственост

РЕШЕНИЕ №427/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Кандидатстване на община Септември с проект „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември и доставка на оборудване“ по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

РЕШЕНИЕ №426/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Кандидатстване на община Септември с проект „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик” по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №425/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Кандидатстване на община Септември с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик“ по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ №424/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №423/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Приемане и утвърждаване на План за противодействие на тероризма на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №422/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Подкрепяне на Декларация за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“, приета с Решение №304/28.07.2016г. на ОбС-Велинград

РЕШЕНИЕ №421/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Продължаване дейността на Детски комплекс като Център за подкрепа за личностно развитие

РЕШЕНИЕ №420/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Отчет-анализ за резултатите от дейността на „Медицински център 1-Септември” ЕООД за първото полугодие на 2016г.

РЕШЕНИЕ №419/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Отпускане на социална стипендия на Кирил Иванов Иванов от с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №418/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ

РЕШЕНИЕ №417/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Александър Христов Златанов от с.Лозен

РЕШЕНИЕ №416/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно:Промяна в разчета на целевите разходи по т. 4.2  и т.4.4 от Решение №80, взето с протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет гр.Септември проведено на 28.01.2016 

РЕШЕНИЕ №415/30.08.2016 г.
[Дата на публикуване - 07 септември 2016 г.]

Относно: Промяна на Решение №969/28.01.2015г. и Решение №145/26.02.2016г. на ОбС-Септември в частта:”Вид на дълга” и в частта”Срок на погасяване”