РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №20 от заседанието, проведено на 26.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ №474/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Размера на основните месечни заплати на Кметовете на Кметства

РЕШЕНИЕ №473/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ-2240 за търговия и услуги в кв.130 по плана на гр.Септември с площ от 149 кв.м в едно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ от 106 кв.м.

РЕШЕНИЕ №472/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ едноетажна масивна сграда, находяща се в западната част на УПИ І-седмичен пазар с площ 99 кв.м в кв.140 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №471/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ едноетажна масивна сграда, находяща се в източната част на УПИ І-седмичен пазар с площ 98 кв.м в кв.140 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №470/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ Х с площ 313 кв.м. в кв.175 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №469/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІ-2240 за търговия и услуги в кв.130 по плана на гр.Септември с площ от 65 кв.м в едно с построената в имота едноетажна търговска сграда със застроена площ от 55 кв.м.

РЕШЕНИЕ №468/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Утвърждаване на цени за продажба на дървесина, добита от извън горски територии, собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №467/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Решение №852/29.10.2014г. на ОбС-Септември за утвърждаване на цени за продажба на дървесина, добита от горските територии, собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №466/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5/пет/ години на помещение с площ 42 кв.м., находящо се на партера в сградата на Кметство Ковачево, попадащо в УПИ ІV-103-Кметство в кв.14 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №465/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №393/28.07.2016г. на ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №464/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ –За обществени жилищни сгради и магазини в кв.92 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №463/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІ-471 и съседните УПИ І-ГНС, ХХІV-494, 471 и ХХІІ-492 в кв.27 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №462/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Одобряване на проект за изменение и допълнение на ПУП-ПП за трасе на общински път до ВРЗавод до ЖП прелез в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №461/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на водопровод и електропровод за захранване на ПИ №003162, м.”Каменна поляна”  в землището на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №460/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Избор на общински съветник в състава на комисията за контрол върху Наредбата за ползване на пасища и мери на община Септември

РЕШЕНИЕ №459/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Приемане на Наредба на община Септември за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини

РЕШЕНИЕ №458/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Приемане на Наредба на община Септември за водене на Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие

РЕШЕНИЕ №457/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: Предложение за разрешаване на съществуването на маломерни и слети паралелки в общинските училища за учебната 2016 г. - 2017г.

РЕШЕНИЕ №456/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно:Възлагане управлението на „Медицински център І-Септември” ЕООД гр.Септември

РЕШЕНИЕ №455/26.09.2016 г.
[Дата на публикуване - 04 октомври 2016 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет за четвъртото тримесечие на 2016 г.