РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №21 от заседанието, проведено на 25.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ №505/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Отмяна на текста в чл.38, т.24 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №504/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 003120, м.”Каменна поляна” в землището на с.Семчиново с площ 13.588 дка, НТП-др.селскостопански терен

РЕШЕНИЕ №503/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІІІ-За производство, търговия и услуги в кв.1 по плана на с.Ветрен дол с площ 3638 кв.м.

РЕШЕНИЕ №502/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ І-За производствена и складова база, находящ се в парцел 28 масив 2, м.”Енеча” в землището на с.Ветрен дол с площ 40 дка.

РЕШЕНИЕ №501/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІ-За производство, търговия и услуги в кв.1 по плана на с.Ветрен дол с площ 6313 кв.м.

РЕШЕНИЕ №500/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІ-656 в кв.43 по плана на с.Ковачево с площ 700 кв.м.

РЕШЕНИЕ №499/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІ в кв.25 по плана на гр.Септември с площ 295 кв.м.

РЕШЕНИЕ №498/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ в кв.25 по плана на гр.Септември с площ 296 кв.м.

РЕШЕНИЕ №497/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за премахване по протокол на комисия, назначена със Заповед №1581/17.10.2016г. на Кмета на община Септември във връзка с чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ №496/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за премахване на „Съществуваща сграда-бивша фурна, изградена в УПИ VІІІ-РПК в кв.8 по плана на с.Лозен” по протокол на комисия, назначена със Заповед №1530/06.10.2016г. на Кмета на община Септември, съгласно докладна с вх.№10 00-490/16.09.2016г. от Кмета на Кметство Лозен и във връзка с чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ №495/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Допълнение на Решение №225/30.03.2016г.

РЕШЕНИЕ №494/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на ЖР стълб в собственост на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД

РЕШЕНИЕ №493/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Допълнение и Корекция на Решение №103/28.01.2016г., относно дадено съгласие за частично изменение на ПРЗ на УПИ І-Училище в кв.25 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №492/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Корекция на Решение №101/28.01.2016г., относно дадено съгласие за частично изменение на ПР на УПИ ІІ-Училище в кв.35 по плана на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №491/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV-Производство, търговия и услуги и І-Училище в кв.116 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №490/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХVІІІ-За обществена жилищна сграда и закусвалня и улица с осови точки 701-702 в кв.114 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №489/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на обслужващ път от полски път ПИ №001020 до ПИ №001032, м.”Дунела” в землището на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №488/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ №000152(нива), м.”Уджуларски гермища” в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №487/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №064019, м.”Гьола” в землището на с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №486/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на общински път от входа на Стопански двор”Фермата” до рибарниците на р.Марица, землище гр.Септември

РЕШЕНИЕ №485/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №171/26.02.2016г. и Решение №322/26.05.2016г.

РЕШЕНИЕ №484/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Приемане на условия и ред, както и определяне на такса водопренос и такса присъединяване за извършване на услугата водопренос по водопровод публична общинска собственост за минерални води на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №483/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да отпочне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември-м.”Адата” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №482/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да отпочне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември-м.”Грънчовица” в землището на с.Злокучене

РЕШЕНИЕ №481/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Оторизиране на Кмета на община Септември да отпочне процедура по чл.54 от ЗДС за безвъзмездно придобиване на имоти-държавна собственост в собственост на община Септември-с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №480/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 011507, м.”Адата” с НТП-канал с площ от 0.020 дка в землището на гр.Септември за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №479/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Обявяване на урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІІ- Търговия и услуги в кв.25 по плана за регулация и застрояване на с.Бошуля с площ от 400 кв.м., ведно с построената в имота едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 140 кв.м. за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №478/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Обявяване на урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІІ-2276 за търговия и услуги в кв.148 по плана за регулация и застрояване на гр.Септември с площ от 394 кв.м., ведно с построената в имота полумасивна сграда със застроена площ от 47 кв.м. за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №477/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Обявяване на Поземлен имот №1869, за който е отреден урегулиран поземлен имот І - „ДИП ПОБЕДА” в кв.138, с площ от 42 810 кв.м. с неприложен дворищно регулационен план на гр.Септември, ведно с построените в имота двадесет и пет сгради за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №476/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Откриване на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска и областна транспортна схема

РЕШЕНИЕ №475/25.10.2016 г.
[Дата на публикуване - 31 октомври 2016 г.]

Относно: Възлагане управлението на социална услуга ”Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” в с.Славовица, област Пазарджик