РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №22 от заседанието, проведено на 29.11.2016 г.

РЕШЕНИЕ №555/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Издаване Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция ”Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” с адрес: гр.София, п.к 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 121015056 в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Цветан Станимиров Васев, обезпечаващ авансово плащане по Договор BG05FMOP001-3.002-0191-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция”Осигуряване на топъл обяд 2016” BG05FMOP001-3.002”

РЕШЕНИЕ №554/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 014109 с НТП-изоставена нива, м.”Горен Ашък” в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №553/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 387002 с НТП-друг селскостопански терен, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №552/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-212 в кв.34 по плана на с.Виноградец с площ 1133 кв.м.

РЕШЕНИЕ №551/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 004013 с НТП-нива, м.”Тус тепе” в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №550/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 010070 с НТП-овощна градина, м.”Орешака” в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №549/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІ-общ. в кв.142 по плана на гр.Ветрен с площ 395 кв.м.

РЕШЕНИЕ №548/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ-общ. в кв.142 по плана на гр.Ветрен с площ 438 кв.м.

РЕШЕНИЕ №547/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІ-Търговия и услуги в кв.37 по плана на гр.Септември с площ 32 кв.м.

РЕШЕНИЕ №546/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ 012240, с НТП-нива, м.”Сунгурлука” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №545/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на зеленината, заключена между улици с осови точки 120-130, 121-120, 121-129 и 582-130 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №544/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 110-115 пред кв.184 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №543/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 735-769 пред кв.129 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №542/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 698-698а пред кв.118 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №541/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 689-695 пред кв.107 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №540/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улици с осови точки 689-677 пред кв.91 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №539/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХХХІV-Площад в кв.187 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №538/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ Х-Детска и спортна площадка в кв.57 по плана на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №537/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ Зеленина в кв.71 по плана на с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №536/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улица с осови точки 66-67 до кв.11 по плана на с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №535/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улица с осови точки 53-54 до кв.23а по плана на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №534/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улица с осови точки 76-77, 75-79 и 77-77а-79 до кв.46 по плана на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №533/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ІХ-Озеленяване в кв.12 по плана на с.Злокучене

РЕШЕНИЕ №532/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІІІ-Трафопост в кв.47 по плана на с.Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №531/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІІ-За търговия и услуги в кв.22 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №530/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-Спорт и отдих в кв.46 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №529/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ с отреждане”Градина” в кв.27 по плана на с.Славовица

РЕШЕНИЕ №528/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улица с осови точки 63-64 до кв.38 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №527/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІІІ-Парк в кв.63 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №526/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-Пазар на производителя в кв.102 по плана на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №525/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІ-търговия и услуги в кв.17 по плана на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №524/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ Х-ГНС и съседните УПИ ІХ-570, 571 и ХІ-ГНС в кв.30 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №523/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на електропровод от края на регулацията на с.Ковачево до нов ЖР стълб в ПИ №019104 по КВС на землище с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №522/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ ПИ №016137, м.”Аман пара” по КВС на землище с.Лозен

РЕШЕНИЕ №521/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №013027 и ПИ №013669, м.”Гермето” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №520/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №011087, м.”Адата” и ПИ №012001, м.”Сунгурлука” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №519/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод, захранващ ПИ №000201, м.”Адата” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №518/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на общински път от път ІV клас(Септември-Ветрен), покрай „Рьофикс” до Стопански двор „Фермата” гр.Септември

РЕШЕНИЕ №517/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Одобряване на Общия устройствен план/ОУП/ на община Септември

РЕШЕНИЕ №516/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Обявяване на урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІ-За културни дейности в кв.36 по плана на гр.Септември с площ от 10 765 кв.м. с построената в имота триетажна масивна сграда със застроена площ от 577 кв.м. и разгъната застроена площ от 1435 кв.м за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №515/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Обявяване на урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІV-производство, търговия и услуги в кв.116 по подробния устройствен план на гр.Септември, състоящ се от 10 375 кв.м., ведно с построената в имота четириетажна масивна сграда, завършена в груб вид, бивше 28-мо класно училище с РЗП от 7000 кв.м за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №514/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №433, взето спротокол №18 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 30.08.2016г.

РЕШЕНИЕ №513/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Поправка на Решение №478/25.10.2016г., поради допусната техническа грешка

РЕШЕНИЕ №512/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Изменение  на т.1 от Решение №358/28.06.2016г. на ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №511/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-2.002”Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №510/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2017г. на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК 1308232430514 на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №509/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2017г. на „БОРСА” ЕООД гр.Септември, ЕИК 822120654 на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №508/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Преобразуване на ДГ”Приказен свят гр.Септември и ДГ гр.Ветрен в ДГ”Приказно вълшебство” с адрес на управление: гр.Септември, ул.”Иван Вазов”№10 със самостоятелни групи за детска ясла и детска градина в гр.Септември и гр.Ветрен

Преобразуване на ДГ”Червена шапчица” гр.Септември и ДГ”Щастливо детство” с.Ковачево в ДГ”Приказни герои” с адрес на управление: гр.Септември, ул.”Васил Левски”№44 със самостоятелни групи за детска ясла и детска градина в гр.Септември и с.Ковачево.

Преобразуване на ДГ”Детелина” с.Ветрен дол, ДГ с.Семчиново и ДГ”Детски рай” с.Лозен в ДГ”Слънчево детство” с адрес на управление: с.Ветрен дол, ул.”13-та” №4 със самостоятелни групи в с.Ветрен дол, с.Семчиново, с.Симеоновец и с.Лозен.

Преобразуване на ДГ”Слънчо” с.Карабунар, ул.”27-ма”№1 и ДГ”Райна Княгиня” с.Виноградец, ул.”25-та” №4 в ДГ”Пъстроцветна дъга” с адрес на управление: с.Виноградец, ул.”25-та”№4 със самостоятелни групи за детска градина в с.Карабунар, с.Бошуля и с.Виноградец.

РЕШЕНИЕ №507/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Отпочване на процедура за провеждането на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център I - Септември" ЕООД гр. Септември

РЕШЕНИЕ №506/29.11.2016 г.
[Дата на публикуване - 02 декември 2016 г.]

Относно: Отчет-анализ за резултатите от дейността на „Медицински център 1-Септември” ЕООД  към 30.09.2016г.