РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №23 от заседанието, проведено на 19.12.2016 г.

РЕШЕНИЕ №573/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Даване на съгласие за възмездно приемане и завеждане в активите на община Септември специализиран автомобил за спешна медицинска помощ /линейка/

РЕШЕНИЕ №572/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №012001, находящ се в землището на гр.Септември, м.”Сунгурлука” за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №571/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Продажба на метални конструкции, заедно с прилежащите към тях навес от ондолин и по средата с поликарбонат

РЕШЕНИЕ №570/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Отчуждаване на имоти собственост на Община Септември и тяхното безвъзмездно прехвърляне в полза на държаватазануждите на обект „Модернизация на железопътна отсечка Септември – Пловдив – част от Транс – европейската железопътна мрежа”, Позиция 1: Модернизация на железопътна отсечка Септември – Пазарджик, Пътен надлез при спирка Ковачево”

РЕШЕНИЕ №569/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Отмяна на Решение №250/30.03.2016г., взето с протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет-Септември, проведено на 30.03.2016г.

РЕШЕНИЕ №568/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Обявяване на УПИ І-За търговия и услуги с площ от 1530 кв.м с построената в имота двуетажна масивна сграда, завършена в груб вид с разгъната застроена площ от 1820 кв.м  в кв.44а по плана за регулация и застрояване на с.Виноградец за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №567/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Кандидатстване на община Септември с проект:Реконструкция на минерален водопровод-дължина 315 м(ф 300) с Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900 м(ф 200) за общински сгради с.Ветрен дол, община Септември за финансиране чрез Пилотна схема на инвестиционна програма минерални води в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за ограничаване изменението на климата към Националния доверителен екофонд

РЕШЕНИЕ №566/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Издаване Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ”Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №РД-189 от 29.11.2016г. по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №565/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на общински път от Стопански двор”Фермата” до път ІІІ клас(гр.Септември-с.Злокучене) в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №564/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ №000152, м.”Уджуларски гермища” в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №563/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на водопровод за минерална вода от с.Варвара до гр.Септември

РЕШЕНИЕ №562/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2017г. на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК 1308232430514 на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №561/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2017г. на „Водоснабдяване и канализация-в ликвидация” ЕООД-Пазарджик, с ЕИК  822106665 на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №560/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Предоставяне и ползване на получения от ОУ”Христо Ботев” с.Карабунар училищен автобус

РЕШЕНИЕ №559/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Приемане Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Детски комплекс гр.Септември

РЕШЕНИЕ №558/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Предложение за сключване на Допълнително споразумение

РЕШЕНИЕ №557/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Актуализация в разчета за капиталовите разходи в община Септември за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №556/19.12.2016 г.
[Дата на публикуване - 27 декември 2016 г.]

Относно: Актуализация на бюджета на  Община Септември