РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №24 от заседанието, проведено на 20.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ №613/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за сключване на договор за наем на част от охраняем недвижим имот

РЕШЕНИЕ №612/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране по проект ”Красива България”  Мярка М02”ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” за обект:”Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към ДГ”Червена шапчица”, находящо се в УПИ-ХVІІІ, за детска градина, кв.112 по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №611/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІІ-за общ.жилищна сграда и закусвалня в кв.114 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №610/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІІ-музей, административна сграда, търговия и услуги в кв.109 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №609/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, предложени на търг

РЕШЕНИЕ №608/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, предложени на търг

РЕШЕНИЕ №607/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, предложени на търг

РЕШЕНИЕ №606/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, предложени на търг

РЕШЕНИЕ №605/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, предложени на търг

РЕШЕНИЕ №604/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, предложени на търг

РЕШЕНИЕ №603/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, предложени на търг

РЕШЕНИЕ №602/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Актуализиране на началната тръжна цена на общински жилища, предложени на търг

РЕШЕНИЕ №601/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ХХХ-1074 в кв.74 с площ от 725 кв.м по плана за регулация и застрояване на гр.Септември за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №600/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ХХІХ-1074 в кв.74 с площ от 725 кв.м по плана за регулация и застрояване на гр.Септември за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №599/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Обявяване на УПИ ХІ-кооперативен пазар в кв.59 с площ от 352 кв.м. по плана на гр.Ветрен, за имот-Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №598/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод от ПИ №000016 в землището на с.Симеоновец до регулацията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №597/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод от с.Симеоновец до с.Варвара

РЕШЕНИЕ №596/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод от съществуващ водопровод, находящ се северно от дигата на река Марица до РШ на съществуващия водопровод в имот №012247 в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №595/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ №005114(нива), м.”Башлъците” в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №594/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №019197, м.”Тус тепе 1” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №593/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ №387010(проектен), м.”Бунара” по КВС на землище с.Варвара

РЕШЕНИЕ №592/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП/Парцеларен план/ за трасе на общински път от строителната граница на гр.Септември до Стопански двор”Фермата”, м.”Адата” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №591/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №563, взето с протокол №23 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 19.12.2016г.

РЕШЕНИЕ №590/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Определяне на обекти от първостепенно общинско значение за изграждане на вилна зона, обхващащи ПИ №018005, 018006, 018007 и 018009 в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №589/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Определяне на обекти от първостепенно общинско значение за изграждане на вилна зона, обхващащи ПИ №021166, 021167, 021168 и 021171 в землището на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №588/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Определяне на обекти от първостепенно общинско значение за изграждане на индустриална зона, обхващащи ПИ №015003, 015043, 015044, 003012, 015009, 015010 и 015002 в землището на с.Лозен

РЕШЕНИЕ №587/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Определяне на обекти от първостепенно общинско значение за изграждане на индустриална зона, обхващащи ПИ №000082 и 000084 в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №586/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Определяне на обекти от първостепенно общинско значение за изграждане на рибарници, обхващащи ПИ №011491, 011508, 011399, 011401, 011403 и 011400 в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №585/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Определяне на обекти от първостепенно общинско значение за изграждане на вилна зона, обхващащи ПИ№019008 и 019019 в землището на с. Славовица

РЕШЕНИЕ №584/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Извършване на допълнителни действия по отчуждаване на имоти, собственост на община Септември и тяхното безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата за нуждите на обект: Модернизация на железопътна отсечка Септември-Пловдив-част от Транс-европейската железопътна мрежа”, Позиция 1: Модернизация на железопътна отсечка Септември-Пазарджик, Пътен надлез при спирка Ковачево

РЕШЕНИЕ №583/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране по проект ”Красива България” Мярка М01”Подобряване на обществената среда в населените места” за обект: „Частично преустройство на съществуваща административна сграда с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ ІІІ- за административни нужди, кв.91 по плана на гр.Септември”

РЕШЕНИЕ №582/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Създаване на Общинско дружество”Автобусен транспорт-Септември” ЕООД

РЕШЕНИЕ №581/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Утвърждаване на Решение на комисия, провела конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І-Септември” ЕООД гр.Септември, определена с Решение №507/29.11.2016г. на ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №580/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Септември за периода 01.07.2016г.-31.12.2016г.

РЕШЕНИЕ №579/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Годишен отчет за изпълнението на „Програма за управление на община Септември мандат 2015-2019г.” за 2016г.

РЕШЕНИЕ №578/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Приемане на Културен календар на община Септември за 2017 год.

РЕШЕНИЕ №577/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинската собственост на община Септември за 2017 год.

РЕШЕНИЕ №576/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2018г.-2020г.

РЕШЕНИЕ №575/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: Приемане Бюджет на община Септември за 2017 год.

РЕШЕНИЕ №574/20.01.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 януари 2017 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет-Септември за І-то тримесечие на 2017г.