РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №25 от заседанието, проведено на 07.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №629/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Замяна на поземлени имоти в горски територии

РЕШЕНИЕ №628/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №011087, м.”Адата”  с НТП-нива в землището на гр.Септември за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №627/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №014444, м.”Кошуел І”  с НТП-нива в землището на гр.Септември за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №626/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №015010, м.”Азмъка” с НТП-гора в земеделски земи в землището на с.Лозен за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №625/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №015009, м.”Азмъка” с НТП-гора в земеделски земи в землището на с.Лозен за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №624/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №015002, м.”Азмъка” с НТП-друг селскостопански терен в землището на с.Лозен за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №623/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №003012, м.”Хаджи Капия” с НТП-гора в земеделски земи в землището на с.Лозен за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №622/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №000027, м.”Алишик” с НТП-рибарник в землището на с.Ковачево за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №621/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №383002, м.”Равно боре” в землището на с.Варвара за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №620/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №018009, м.”Лука” с НТП-ливада в землището на с.Симеоновец  за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №619/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №018007, м.”Рачийски егрек” с НТП-ливада в землището на с.Симеоновец за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №618/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №018006, м.”Лобно място” с НТП-ливада в землището на с.Симеоновец за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №617/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №018005, м.”Лобно място” с НТП-ливада в землището на с.Симеоновец за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №616/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №001030, м.”Дунела” с НТП-храсти в землището на с.Славовица за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №615/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №001007, м.”Дунела” с НТП-гора в земеделски земи в землището на с.Славовица за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №614/07.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 09 февруари 2017 г.]

Относно: Отмяна на Решение №83, взето с протокол №5 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 28.01.2016г.