РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №27 от заседанието, проведено на 22.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ №660/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Отпадане необходимостта от изработване на план на новообразуваните имоти в землищата на с.Виноградец, с.Карабунар, с.Симеоновец, с.Славовица на община Септември

РЕШЕНИЕ №659/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Даване съгласие да се учреди право на строеж върху имот – частна държавна собственост, а именно: частта от сградата на Медицински център в град Септември, ползвана от ЦСМП – Пазарджик – филиал Септември

РЕШЕНИЕ №658/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от  общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018 г.

РЕШЕНИЕ №657/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Искане за предоставяне на имот-държавна собственост на основание чл.54 от ЗДС, безвъзмездно в собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №656/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41км. по улици в гр. Септември - ул. „Стефан Захариев“ /о.т.545-о.т.544/, ул. „П. Берон” /о.т.544-о.т.549/, ул. „Христо Ботев” /о.т.784-о.т.496 и о.т.636-о.т.691/, ул. „Сараньово” /о.т.735-о.т.781/, ул. „Ал. Стамболийски” /о.т.439-о.т.689/, ул. „Никола Вапцаров” /о.т.418-о.т.254/, ул. „Иван Вазов” /о.т.206-о.т.252/, ул. „Милеви скали” /о.т.231-о.т.439/, ул. „Еледжик” /о.т.137-о.т.606/, ул. „Ст. Стамболов” /о.т.120-о.т.55/, ул. „Г.С.Раковски” /о.т.125-о.т.206/, ул. „Мусала” /о.т.123-о.т.125/“

РЕШЕНИЕ №655/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Придобиване на имот във връзка с кандидатстване за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”

РЕШЕНИЕ №654/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие Общинско дружество”Автобусен транспорт-Септември” ЕООД да сключи договор за лизинг на 4/четири/ броя нови, неупотребявани автобуса

РЕШЕНИЕ №653/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие Общинско дружество”Автобусен транспорт-Септември” ЕООД  да поеме дългосрочен дълг под формата на кредит

РЕШЕНИЕ №652/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване по предназначение наспециализиран автомобил за спешна медицинска помощ  /линейка/

РЕШЕНИЕ №651/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Включване на пътни отсечки в общинската пътна мрежа на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №650/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Поправка на Решение №601/20.01.2017г., поради допусната техническа грешка

РЕШЕНИЕ №649/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на уличното пространство между улици с осови точки 228-233-232, 232-231, 231-230-229 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №648//22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Одобряване на ПУП-ПП /Парцеларен план/ за трасе на електропровод, започващ от края на регулацията на с.Ковачево до нов ЖР стълб в ПИ №019104 в землището на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №647/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХVІ-579 и ХV-2193 в кв.30 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №646/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Отмяна  на разпоредбата на чл. 35 във вр. с чл. 11, т.7, изр. I от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември, приета с Решение № 422 от 26.06.2013 г. на Общински съвет – Септември

РЕШЕНИЕ №645/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Отмяна  на разпоредбата на чл. 66 от Нaредбата за управление на общинските пътища на територията на община Септември, приета с Решение № 233, протокол № 16 от 28.01.2005 г. на ОбС – Септември

РЕШЕНИЕ №644/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2017г.” на тема:”Обичам природата-и аз участвам”, съгласно покана за участие, публикувана на официалния интернет портал на ПУДООС за обект:”ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ОТКРИТО ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 3 до 12 години” в УПИ-ХХІІ-за детска площадка в кв.81 по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №643/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2017г.” на тема:”Обичам природата-и аз участвам”, съгласно покана за участие, публикувана на официалния интернет портал на ПУДООС за обект:”ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ОТКРИТО ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 3 до 12 години” в УПИ-ХХІV-за детска площадка в кв.2 по регулационния план на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №642/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Кандидатстване по Национална кампания”За чиста околна среда-2017г.” на тема:”Обичам природата-и аз участвам”, съгласно покана за участие, публикувана на официалния интернет портал на ПУДООС за обект:”ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ОТКРИТО ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 3 до 12 години” в УПИ-ХІІІ-парк в кв.63 по регулационния план на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №641/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Прекратяване на дружество по реда на чл.155 от ТЗ на търговско дружество”БРОКС-98” ООД

РЕШЕНИЕ №640/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Даване на мандат на представител на община Септември в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К-в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик

РЕШЕНИЕ №639/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Приемане на Система за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №638/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

РЕШЕНИЕ №637/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Отчет за изпълнение на Плана за младежта на община Септември за 2016г.

РЕШЕНИЕ №636/22.02.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 февруари 2017 г.]

Относно: Анализ на потребностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Септември на основание чл.196, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование