РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №28 от заседанието, проведено на 21.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ №663/21.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 22 март 2017 г.]

Относно: Одобряване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасета на електропровод и водопровод за захранване на ПИ №387010, м.”Бунара” в землището на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №662/21.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 22 март 2017 г.]

Относно: Възлагане представляването правата на собственост на община Септември върху частта на капитала на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД във връзка с Общото събрание на дружеството

РЕШЕНИЕ №661/21.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 22 март 2017 г.]

Относно: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Бошуля за срок до произвеждане на частични местни избори за с.Бошуля