РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №29 от заседанието, проведено на 28.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ №694/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие на „Медицински център І-Септември” ЕООД да закупи графичен рентгенов апарат в комплект със система за дигитализация и запис на образите върху CD дискове

РЕШЕНИЕ №693/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за издаване на общинска гаранция за гарантиране на задълженията на дружество със 100% общинско участие „Автобусен транспорт-Септември” ЕООД

РЕШЕНИЕ №692/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за получаване на безлихвен заем в полза на „Автобусен транспорт-Септември” ЕООД със срок до сключване на Договор за кредит по учредената общинска гаранция за гарантиране задълженията на дружество със 100% общинско участие „Автобусен транспорт-Септември” ЕООД

РЕШЕНИЕ №691/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Вземане на решение за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на община Септември на „Автобусен транспорт-Септември” ЕООД

РЕШЕНИЕ №690/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 387010 с НТП-„Промишлен терен” в землището на с.Варвара за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №689/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Обсъждане и приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на община Септември

РЕШЕНИЕ №688/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-2.002-„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”

РЕШЕНИЕ №687/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХХІV-общ. в кв.48 по плана на с.Семчиново с площ 308 кв.м.

РЕШЕНИЕ №686/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Корекция на Решение №657/22.02.2017г., относно искане за предоставяне на имот-държавна собственост на основание чл.54 от ЗДС безвъзмездно в собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №685/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ №000102, м.”Ливадите” с НТП-пясък в землището на с.Варвара, за имот Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №684/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Обявяване на ПИ 000053 в землището на с.Славовица с построените в имота две сгради, за имот Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №683/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Даване съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване на „СЛРД-МАРИЦА 1999” гр.Септември на поземлени имоти №012673 и №012678, м.”Сунгурлука” в землището на гр.Септември-Публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №682/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие за закупуване на товарен бус ”Опел Виваро”-2010г., вид гориво дизел

РЕШЕНИЕ №681/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №317013(нива), м.”Ала тепе” в землището на с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №680/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на УПИ VІІІ-общ., Х-общ., ХІ-общ., ХІІ-общ. и ХІІІ-общ. в кв.142 и улици с осови точки 391-392, 393-392 по плана на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №679/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №678/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №677/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №676/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Освобождаване от заплащане на ТБО за календарната 2017г. на НК”ЖИ” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК 1308232430514 на територията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №675/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение №3/11.11.2015г.

РЕШЕНИЕ №674/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Приемане на актуализиран план за действие на община Септември/2014-2017г./ с таблица за втори период на действие 2017-2020г. за изпълнение на стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.

РЕШЕНИЕ №673/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Поправка на Решение №640/22.02.2017г. на ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №672/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Допълнение на Културния календар на община Септември за 2017г., приет с Решение №578/20.01.2017г. на ОбС

РЕШЕНИЕ №671/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Септември за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №670/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Отчет-анализ за резултатите от  дейността на „Медицински център І-Септември”ЕООД за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №669/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Отчет за дейността на Народните читалища на територията на Община Септември за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №668/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Отчет за дейността на Къща-музей „Александър Стамболийски” с. Славовица за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №667/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Отчет за дейността на Археологически музей „Проф. М. Домарадски” за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №666/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Отчет за дейността на Общински младежки дом гр. Септември за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №665/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Отчет за спортната и туристическа дейност за 2016 г.

РЕШЕНИЕ №664/28.03.2017 г.
[Дата на публикуване - 04 април 2017 г.]

Относно: Приемане на актуализиран план за финансово оздравяване на община Септември