РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №37 от заседанието, проведено на 19.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ №777/19.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 20 юли 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за имот №000049, м.”Долен орешак” в землището на с.Бошуля