РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №38 от заседанието, проведено на 31.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ №804/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Изработване и връчване на благодарствени плакети на доброволците, участвали в овладяването на пожара между селата Калугерово, Карабунар и Виноградец и на доброволците от община Септември, помогнали при трагедията в с.Хитрино

РЕШЕНИЕ №803/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Разрешаване на „Елтрейд” ООД, ЕИК 832076302 поискано водопроводно отклонение с искане вх.№2600-639/07.06.2017г. в деловодството на община Септември

РЕШЕНИЕ №802/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Отмяна на Решение №762/28.06.2017г., относно искане за определяне на трасе за сградно водопреносно отклонение, съгласно представено към искането геодезическо заснемане

РЕШЕНИЕ №801/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Решение №183, взето с протокол №6 от редовно заседание на ОбС-Септември, проведено на 26.02.2016г.

РЕШЕНИЕ №800/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Даване на съгласие да се извърши дарение на добитата дървесина от изсъхнали орехови дървета от урбанизираните и извънгорски територии, собственост на община Септември

РЕШЕНИЕ №799/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на ПИ №367017(нива), м.”Черния вир” в землището на с.Варвара и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота в УПИ”За склад за строителни материали, търговия и услуги”

РЕШЕНИЕ №798/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІ в кв.141 по плана на гр.Ветрен с площ 270 кв.м.

РЕШЕНИЕ №797/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ №000577, м.”Каменлив път” с НТП-дере, овраг, яма в землището на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №796/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ ХХХ-1076 в кв.74 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №795/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда в УПИ ХХІХ-1076 в кв.74 по плана на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №794/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Разделяне на поземлен имот №021167, м.”Горски фонд” по КВС на землището на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №793/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на електропровод за захранване на имот №014021, м.”Горен Ашък” в землището на с.Лозен и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти №000137, 000141 и 000128

РЕШЕНИЕ №792/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасета на електропровод, водопровод и оптична кабелна линия за захранване на имот №231082, м.”Красови ливади” в землището на с.Виноградец и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти

РЕШЕНИЕ №791/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за трасе на електропровод и водопровод, захранващи ПИ №317013, м.”Ала тепе” по КВС на землище с.Виноградец

РЕШЕНИЕ №790/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІІ-550 в кв.65 по плана на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №789/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №530/29.11.2016г.

РЕШЕНИЕ №788/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение №766/28.06.2017г.

РЕШЕНИЕ №787/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Допълнение на Решение №103, взето с протокол №5 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 28.01.2017г.

РЕШЕНИЕ №786/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Отмяна на Решение №493, взето с протокол №21 от заседание на ОбС-Септември, проведено на 25.10.2016г.

РЕШЕНИЕ №785/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Предприемане на действия във връзка със сключен договор за приватизационна продажба №597/27.12.2006г.

РЕШЕНИЕ №784/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Издаване Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция”Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” с адрес: гр.София, п.к 1051, ул.”Триадица” №2, ЕИК 121015056, в качеството му на Управляващ орган, представлявано от Цветан Станимиров Васев, обезпечаващ авансово плащане по ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1/28.04.2017г. към ДБФП №BG05FMOP001-3.002-0191-C01 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА,Операция”Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002

РЕШЕНИЕ №783/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища от община Септември, съгласно Постановление №128 на МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища

РЕШЕНИЕ №782/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Отчет за дейността на ЦПЛР-Детски комплекс гр.Септември за учебната 2016/2017г.

РЕШЕНИЕ №781/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Септември за периода 01.01.2017 год. – 30.06.2017 год.

РЕШЕНИЕ №780/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Актуализация в поименния списък за капиталово строителство и основен ремонт за 2017г.

РЕШЕНИЕ №779/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Актуализация в разчета на капиталовите разходи на община Септември за  второто тримесечие на 2017г.

РЕШЕНИЕ №778/31.07.2017 г.
[Дата на публикуване - 03 август 2017 г.]

Относно: Избор на Председател на ПК по образование и култура, Председател  на ПК по икономическо развитие и зам.председател на ПК по ТСУ