РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №42 от заседанието, проведено на 25.10.2017 г.

РЕШЕНИЕ №845/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ №000040, м.”Ели дере” в землището на с.Ветрен дол с площ 2.067 дка

РЕШЕНИЕ №844/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ ПИ №00039, м.”Ели дере” в землището на с.Ветрен дол с площ 4.388 дка

РЕШЕНИЕ №843/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553км. по улици в 11 броя населени места в Община Септември“: с.Бошуля, ул. „13”/о.т.68-30-29/, ул. „30” /о.т.133-134-135-т.135-.3/; с.Карабунар, ул. „29”/о.т.72-259-71-69-68-67/; с.Семчиново, ул.„38”/о.т.69б-99-97-94-91/; с.Лозен, ул.„4”/о.т.84-91-90-95/, ул.„17”/о.т.40-62/; с.Варвара, ул.„3”/о.т.156-85/, ул.„32”/о.т.185-180-178/; с.Симеоновец, ул.„15”/о.т.117-141-142-143/, ул.„17”/о.т.150-149-156/; гр. Ветрен, ул.„21“/о.т.308-305/, ул.„51”/о.т.287-286-333-331-214-213-212-211/; с.Славовица, ул. „26”/о.т. о.т.15-14-13/ и ул.„29”/о.т.94-95-96-97/; гр. Септември, ул.„Чайковски“/о.т.280-278/; с.Ковачево, ул. „1”/о.т. 3-4-5-6-13-14-15-85-86-127-77-76-75-71-69а-66а-65-63а/, ул. „7”/о.т. 153-156/, ул. „23”/о.т. 123-124-140/; с. Злокучене, ул. „4”/о.т. 39-40-41-42-43-44-45-46/, ул. „6”/о.т.26-27-28/, ул. „2”/о.т.28-20/, ул. „9”/о.т. 48-49

РЕШЕНИЕ №842/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №027090(проектен), образуван от ПИ №027069(нива), м.”Баталите” в землището на с.Горно Вършило

РЕШЕНИЕ №841/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ-Зеленина в кв.9 по плана на Варварски минерални бани

РЕШЕНИЕ №840/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІV-общ. и ХV-общ. в кв.53 и на улица с осови точки 66а и 66в по плана на с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №839/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Благов Лазаров от с.Лозен

РЕШЕНИЕ №838/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надка Благоева Сърбинова от гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №837/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Найденов Гостев от с.Бошуля

РЕШЕНИЕ №836/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атанас Марков Велев от с.Семчиново

РЕШЕНИЕ №835/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Стефанов Петракиев от с.Варвара

РЕШЕНИЕ №834/25.10.2017 г.
[Дата на публикуване - 27 октомври 2017 г.]

Относно: Приемане на финансов отчет на „Медицински център І-Септември” ЕООД гр.Септември към 30.06.2017г.