РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №45 от заседанието, проведено на 04.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ №896/01.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 05 януари 2018 г.]

Относно: Вземане на решение  за подаване на заявление до Министерство на околната среда и водите за предоставяне на Община Септември за безвъзмездно управление и ползване минералните води от находищата по Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 от Закона за водите разположени на територията на Община Септември за срок от 25 години