РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №46 от заседанието, проведено на 30.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ №912/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Одобряване на ПУП – ПП за трасе на общински /обслужващ/ път от съществуващ път І-8 София-Пазарджик до ПИ №385008, м. „Бунара” в землището на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №911/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на УПИ I –за седмичен пазар в кв. 140в по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №910/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Отдаване под наем на общински недвижим имот за стоматологична дейност, представляващ помещение, находящо се на втория етаж на двуетажна масивна сграда/кметство и здравна служба/ в УПИ IV – Съвет, търговия и услуги в кв.44 по регулационния план на с. Карабунар и ½  идеална част  от общите части на етажа с обща площ 32,80кв.м.

РЕШЕНИЕ №909/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС извършени от оператора по В и К през 2017г., като част от задължителното /минимално/ ниво приети при сключване на договор с АВ и К на обособената територия

РЕШЕНИЕ №908/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 249 от 30.03.2016г. на Общински съвет – Септември

РЕШЕНИЕ №907/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Кандидатстване на община Септември с проектно предложение за отпускане на финансови средства от Фонд ”Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика за финансовата 2018 г.

РЕШЕНИЕ №906/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Издаване запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № РД - 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896, представлявано от Цветан Георгиев Котев и Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващият орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.

РЕШЕНИЕ №905/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Утвърждаване на Културен календар на община Септември за 2018 год.

РЕШЕНИЕ №904/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет гр. Септември за периода 01.07.2017г. до 31.12.2017г.

РЕШЕНИЕ №903/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Годишен отчет за изпълнението на „Програмата за управление на община Септември за мандат 2015-2019г.” за 2017г .

РЕШЕНИЕ №902/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Приемане на актуализирана бюджетна прогноза на община Септември за периода 2018 – 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

РЕШЕНИЕ №901/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Приемане бюджета на община Септември за 2018 год.

РЕШЕНИЕ №900/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Септември за 2018 год.

РЕШЕНИЕ №899/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметове на кметства и кметски наместник

РЕШЕНИЕ №898/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Приемане на нова структура на община Септември и дейностите към нея

РЕШЕНИЕ №897/30.01.2018 г.
[Дата на публикуване - 08 февруари 2018 г.]

Относно: Избор на заместник - председател на Общински съвет-Септември