РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №48 от заседанието, проведено на 27.02.2018 г.

РЕШЕНИЕ №933/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-5 За вилна зона, ІІ-6 За вилна зона, ІІІ-7 За вилна зона и ІV-9 За вилна зона в землището на с.Симеоновец

РЕШЕНИЕ №932/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР УПИ VІІ-Трафопост в кв.78 по плана на с.Варвара

РЕШЕНИЕ №931/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на тротоарното пространство на улици с осови точки 29-41, 29-28 и 28-42 до кв.40 по плана на с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №930/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на ПИ №000061, м.”Ели дере”, землище с.Ветрен дол, община Септември и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота в УПИ „За жилищно строителство” 

РЕШЕНИЕ №929/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на пътен достъп през имоти №000240 и №000268, м.”Алишик” в землището на с.Ковачево 

РЕШЕНИЕ №928/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп през имоти №000240 и 000268, м. „Алишик” в землището на с.Ковачево

РЕШЕНИЕ №927/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на ПИ №014141 (проектен 014270), м.”Алишик”, землище с.Ковачево, община Септември и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на имота в УПИ „За жилищно строителство”

РЕШЕНИЕ №926/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019г.

РЕШЕНИЕ №925/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Септември за плановия период 2017-2019г.

РЕШЕНИЕ №924/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Определяне на делегат и заместник - делегат в Общото събрание на НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ №923/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Актуализация състава на Постоянните комисии към ОбС-Септември

РЕШЕНИЕ №922/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Във връзка с Решение №216/02.05.2017г. на Административен съд-гр.Пазарджик, потвърдено с Решение №1692/08.02.2018г. на Върховен административен съд на Република България, относно обжалваната Заповед №098/24.01.2017г. на Кмета на община Септември за избор на доставчик на социална услуга и връщане на преписката  на Административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса при спазване на задължителните указания на съда. Отмяната на заповедта обезсилва подписаните договори и анекси за възлагане на управлението на социалната услуга с Фондация НЕТ в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с.Славовица, което налага определянето на делегираната дейност като второстепенен разпоредител с бюджет до избора на нов доставчик на социалната услуга

РЕШЕНИЕ №921/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Актуализация на бюджета за 2018г. в разходната част и приложение №4 от т.3 на Решение №901/30.01.2018г. за капиталовата програма

РЕШЕНИЕ №920/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на територията на община Септември

РЕШЕНИЕ №919/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Отпускане на „Автобусен транспорт-Септември ЕООД гр.Септември сумата от 33 000 лв. за срок от 7/седем/ години за покриване на загуби и временна необходимост от парични средства

РЕШЕНИЕ №918/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Избор на ВрИД Кмет на Кметство Семчиново за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

РЕШЕНИЕ №917/27.02.2018 г.
[Дата на публикуване - 06 март 2018 г.]

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решения №913, №914, №915 и №916, взети с протокол №47 от извънредно заседание на ОбС, проведено на 07.02.2018г.