РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №49 от заседанието, проведено на 28.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ №951/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Изменение на ПУП-ПР на улица с осови точки 150-113 до кв.60 по плана на гр.Ветрен

РЕШЕНИЕ №950/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУПІПРЗ на ПИ №023062(нива), м.”Ятъците” в землището на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №949/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ПИ №055554(нива), м.”Водниците” в землището на с.Карабунар

РЕШЕНИЕ №948/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на част ПИ №000604(проектен 000607), с НТП”изоставена нива”, м.”Ели дере” в землището на с.Ветрен дол и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от имоти в УПИ „За ракиджийница, търговия и услуги”

РЕШЕНИЕ №947/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Приемане на Годишен план на дейности за подкрепа на личностно развитие за 2018г. на община Септември

РЕШЕНИЕ №946/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Общински годишен план за младежта за 2018г.

РЕШЕНИЕ №945/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Изменение и допълнение на Системата за приемане на учениците в първи клас на общинските училища на територията на гр.Септември

РЕШЕНИЕ №944/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Обсъждане и приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на община Септември

РЕШЕНИЕ №943/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Септември 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ №942/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Отчет за спортната и туристическа дейност за 2017 год.

РЕШЕНИЕ №941/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Отчет за дейността на Народните читалища на територията на Община Септември за 2017 год.

РЕШЕНИЕ №940/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Отчет за дейността на Общински театър”Възраждане” гр. Септември за 2017 год.

РЕШЕНИЕ №939/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни лица за 2017г.

РЕШЕНИЕ №938/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Отчет за дейността на ОП„Автобусен транспорт-Септември” ЕООД гр.Септември за 2017г.

РЕШЕНИЕ №937/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Годишен финансов отчет за дейността на „Медицински център І-Септември”ЕООД за 2017г.

РЕШЕНИЕ №936/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Отчет за дейността на Къща-музей „Александър Стамболийски” с. Славовица за 2017 год.

РЕШЕНИЕ №935/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: Отчет за дейността на Археологически музей „Проф. М. Домарадски” за 2017 год.

РЕШЕНИЕ №934/28.03.2018 г.
[Дата на публикуване - 12 април 2018 г.]

Относно: План за работата на Общински съвет за второто тримесечие на  2018г.