РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №24 от заседанието, проведено на 28.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ №535/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПРЗ на улица с осови точки 147-149 и части от кв. 27 и 52 по плана на с. Варвара

РЕШЕНИЕ №534/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 66202.3.106, м. „Каменна поляна“, по КК на землище с. Семчиново, община Септември

РЕШЕНИЕ №533/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ IV – Административна сграда, складова база, КПП и бензиностанция на „БРОКС“ ООД в кв. 72 по плана на гр. Септември

РЕШЕНИЕ №532/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО:  Обявяване на ПИ № 67009.521.920 в м. „Баладжа“ с площ 7007 кв. м. с НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение в землището на с. Славовица, община Септември от Публична общинска собственост в Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №531/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Обявяване на имот с идентификатор 36172.73.778 в м. „Долна и Горна Мирчовица“ с площ от 63 401 кв. м. с НТП – скали по КК на с. Карабунар, община Септември от Публична общинска собственост в Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №530/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО:  Обявяване на имот с идентификатор 36172.73.779 в м.”Долна и Горна Мирчовица” с площ от 1564 кв.м. с НТП – скали  по КК на с.Карабунар, община Септември от Публична общинска собственост в Частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ №529/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1089, взето Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение № 164/27.05.2020г. и Решение № 399/30.11.2020г.

РЕШЕНИЕ №528/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1088, взето Протокол на Общински съвет № 56 от дата 30.10.2018г., изменено и допълнено с Решение № 1134/27.12.2018г., Решение № 30/19.12.2019г., Решение №163/27.05.2020г. и Решение 398/30.11.2020г.

РЕШЕНИЕ №527/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Искане за удължаване срока на Договорите за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M90P001-2018 -  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА  ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ — КОМПОНЕНТ 1, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. и подписване на нови 2 бр. Запис на заповед

РЕШЕНИЕ №526/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Бошуля, общ. Септември“ по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ №525/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО:Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Злокучене, улица от о.т.26 до о.т.20, общ. Септември“

РЕШЕНИЕ №524/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Ковачево, общ. Септември“ по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ №523/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Карабунар, общ, Септември” по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ №522/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Ветрен дол, общ. Септември“ по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ №521/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Лозен, общ. Септември“ по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ №520/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в гр. Септември“ по три обособени позиции

РЕШЕНИЕ №519/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Септември

РЕШЕНИЕ №518/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО:  Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.

РЕШЕНИЕ №517/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2020 г.

РЕШЕНИЕ №516/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчета за дейността на местната комисия за БППМН за 2020 година

РЕШЕНИЕ №515/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Приемане на отчет за спортната и туристическа дейност за 2020 г.

РЕШЕНИЕ №514/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински театър „Възраждане” гр. Септември за 2020 год.

РЕШЕНИЕ №513/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Къща-музей „Александър Стамболийски” с. Славовица за 2020 год.

РЕШЕНИЕ №512/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски” за 2020г.

РЕШЕНИЕ №511/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Народните читалища на територията на община Септември за 2020г.

РЕШЕНИЕ №509/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Септември към първо тримесечие за 2021г.

РЕШЕНИЕ №508/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализация на бюджет 2021 г. в частта на разчета за допълнителните субсидии

РЕШЕНИЕ №507/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализация на бюджет 2021 г. в частта на разчета за допълнителните субсидии

РЕШЕНИЕ №506/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет – Септември през II-то тримесечие  на 2021 г.

РЕШЕНИЕ №505/28.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 10 май 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализация на състава на ПК по образование, култура, социална политика и обществено здраве, с компетентност в областта на образованието, науката, развитието и закрилата на културата, здравеопазването, социалните дейности, възпитанието, закрилата и развитието на младежта и децата, физическата култура и спорта и ПК по икономическо развитие с компетентност в областта на общинския бюджет и общинските финанси, стопанска дейност и общинската собственост, приватизацията и следприватизационния контрол