РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №28 от заседанието, проведено на 28.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ №567/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Септември за имоти в землищата на с. Злокучене, с. Лозен, с. Варвара, с. Виноградец, с. Ветрен дол, с. Славовица и гр. Септември

РЕШЕНИЕ №566/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 549 взето с  протокол № 25 от 28.05.2021г. на Общински съвет Септември

РЕШЕНИЕ №565/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Предложение за извършване на замяна на урегулиран поземлен имот частна общинска собственост в равностоен такъв – частна собственост

РЕШЕНИЕ №564/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Семчиново, общ. Септември“ по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ №563/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Симеоновец, общ. Септември“ по три  обособени позиции

РЕШЕНИЕ №562/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Варвара, общ. Септември“ по две обособени позиции

РЕШЕНИЕ №561/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и благоустрояване на улици в гр. Ветрен, общ. Септември“ по пет обособени позиции

РЕШЕНИЕ №560/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Служебно изменение  на Разрешително за водовземане от минерална вода  № 31610097/08.02.2017 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - ИБР и Решение № 029 от 25.09.2020г. на ВрИД Кмета на община Септември (Съгласно Решение №122/09.03.2020г. на Об. Съвет - гр. Септември) - изключително държавна собственост от находище на минерална вода „Варвара“ - № 15 по Приложение № 2 към чл. 14, ал.2 от Закона за водите, от Каптиран естествен извор КЕИ № 1 „Варвара“ на ЕТ ”АНКОНА - АНГЕЛ ЛИНЧЕВ” с ЕИК: 112530527, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Седемнадесета” № 20, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на „ Семеен хотелски комплекс”, разположен на територията на УПИ II - търговия и услуги в кв.9 по плана на „Варварски минерални бани”, общ. Септември, обл. Пазарджик

РЕШЕНИЕ №559/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за монтаж на съоръжение – инвалидна вертикална платформа в „Медицински център I Септември“

РЕШЕНИЕ №558/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на ЦПЛР – Детски комплекс гр. Септември за учебната 2020/2021 г.

РЕШЕНИЕ №557/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: Актуализация в разчета за финансиран на капиталовите разходи на Община Септември към месец юни 2021 г.

РЕШЕНИЕ №556/28.06.2021 г.
[Дата на публикуване - 1 юли 2021 г.]

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет – Септември през третото тримесечие на 2021 г.