РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №43 от заседанието, проведено на 28.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ №847/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на община Септември, в обхвата на имоти с идентификатор 05949.83.44 по КК на землище с. Бошуля

РЕШЕНИЕ №846/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение ОУП на територията на община Септември, в обхвата на имоти с идентификатор №№ 10851.16.2, 10851.16.3 10851.16.4, 10851.16.5, 10851.16.6, 10851.16.7, 10851.16.8, 10851.16.9, 10851.16.10 и 10851.16.11 по КК на землище с. Ветрен дол

РЕШЕНИЕ №845/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: : Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 11 604/72 339 ид. части от ПИ № 66439.15.30, с обща площ 72339 кв.м, находящ се в м. „Св. Илия” в землището на с. Симеоновец, община Септември,  област Пазарджик, ЕКАТТЕ 66439, с НТП – нива, с предоставяне на реалното ползване на 11 604 кв.м., съгласно координати на гранични точки координатна система 2005 Кадастрална

РЕШЕНИЕ №844/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО:  Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за проект: „Закупуване на компостери за зелени и други биоотпадъци, за безвъзмездно предоставяне на домакинствата

РЕШЕНИЕ №843/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС за обект: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик“  с подобекти:

•Уличен водопровод по бул. „България“ – от ул. „Симеон Велики“ до площад „Костница“

•Уличен водопровод по ул. „Младост“ – от ул. „Пеньо Пенев“ до ул. „Васил Левски“

•Уличен водопровод по ул. „Май“ – от бул. „България“ до ул. „Спартак“

РЕШЕНИЕ №842/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Септември и утвърждаване на приоритетен проект по Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.659 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

РЕШЕНИЕ №841/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Даване на съгласие Общински театър „Възраждане“ да стане член на общото събрание на Сдружение „МИГ – Белово, Септември, Велинград“

РЕШЕНИЕ №840/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по по Договор №  BG06RDNP001-19.124-0008-C01/08.12.2020 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за Проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик", с подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, улица „Мусала“, сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №839/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор №  BG06RDNP001-19.124-0008-C01/08.12.2020 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за Проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик", с подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, улица „Мусала“, сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №838/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане Договор №  BG06RDNP001-19.127-0001-C01/08.04.2022 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за Проект „Изграждане на вело - спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември”, сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №837/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Септември в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор №  BG06RDNP001-19.127-0001-C01/08.04.2022 г. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ към стратегията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ за Проект „Изграждане на вело - спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември”, сключен между Община Септември и ДФ „Земеделие”

РЕШЕНИЕ №836/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Отчет за дейността на ЦПЛР – Детски комплекс гр. Септември за учебната 2021/2022 г.

РЕШЕНИЕ №835/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: Повишаване на оклада на хранителни продукти в детските заведения на община Септември  - от 2,30 лв. на 3,00 лв.

РЕШЕНИЕ №834/28.06.2022 г.
[Дата на публикуване - 04 юли 2022 г.]

ОТНОСНО: План за работата на Общински съвет – Септември през III-то тримесечие  на 2022 г.