Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

В изпълнение на чл.1, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с измененията и допълненията в ЗМДТ, обнародвани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018г. и влизащи в сила от 01.01.2019 г. е наложително да се направи актуализация на настоящата Наредба, с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания.

Фактическите основания за предложените допълнения и изменения са привеждането на нормативната база, на Община Септември в съответствие Закон за местните данъци и такси и с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата и Закон за местните данъци и такси.

Подробно с мотивите към проекта и проекта за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември може да се запознаете тук