Постоянни комисии

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ


КОМИСИЯ  ПО  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМЕДЕЛИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, СТРОИТЕЛСТВОТО, АРХИТЕКТУРАТА, ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ И КРАЙГРАДСКИ РАЙОНИ, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Председател: Валентина Шуманова

Заместник председател: Павлина Сербезова

Членове:

Иван Костов

Митко Минчев

Иванка Кърджийска

Стефан Нонов

Кирил Влахов


КОМИСИЯ  ПО  ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ, СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ

Председател: Петьо Кънчев

Заместник председател: Георги Йовчев

Членове:

Георги Пенев

Стефан Малинов

Мартина Темелкова

Митко Минчев

Стоян Вресков


КОМИСИЯ  ПО  ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, РАЗВИТИЕТО И ЗАКРИЛАТА НА КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, ЗАКРИЛАТА И РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА, ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА

Председател: Павлина Сербезова

Заместник председател: Валентина Шуманова

Членове:

Стоян Вресков

Лейла Адил

Борислав Богданов

Петя Цанкова

Димитър Стоицов


КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОВИЯ РЕД, МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ВЛАСТ, УКРЕПВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ИНТЕГРИТЕТ, АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, МОЛБИТЕ, ЖАЛБИТЕ, СИГНАЛИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Председател: Георги Йовчев

Заместник председател: Асен Гаджев

Членове:

Борислав Джонев

Петьо Кънчев

Атанас Вардин

Кирил Влахов

Георги Пенев