Постоянни комисии

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ


КОМИСИЯ  ПО  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЗЕМЕДЕЛИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО, СТРОИТЕЛСТВОТО, АРХИТЕКТУРАТА, ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ И КРАЙГРАДСКИ РАЙОНИ, ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Председател: Кузо Георгиев Божинов

Заместник председател: Асен Николаев Гаджев

Членове:

Иван Благоев Костов

Йордан Василев Кондупишев

Йордан Александров Кръстев

Красимир Кирилов Дойчев

Махмуд Рамадан Салим


КОМИСИЯ  ПО  ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ, СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ

Председател: Петьо Николов Кънчев

Заместник председател: Георги Иванов Йовчев

Членове:

Кузо Георгиев Божинов

Бойко Василев Байлов

Ангел Илиев Лачов

Георги Лазаров Пенев

Стефан Иванов Малинов


КОМИСИЯ  ПО  ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, РАЗВИТИЕТО И ЗАКРИЛАТА НА КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ВЪЗПИТАНИЕТО, ЗАКРИЛАТА И РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖТА И ДЕЦАТА, ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТА

Председател: Павлина Любенова Сербезова

Заместник председател: Ангел Илиев Лачов

Членове:

Борислав Стефанов Малешков

Бойко Василев Байлов

Йордан Василев Кондупишев

Стоян Спасов Вресков

Лейла Ниязи Адил


КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, С КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОВИЯ РЕД, МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ВЛАСТ, УКРЕПВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ИНТЕГРИТЕТ, АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, МОЛБИТЕ, ЖАЛБИТЕ, СИГНАЛИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Председател: Георги Иванов Йовчев

Заместник председател: Асен Николаев Гаджев

Членове:

Борислав Костадинов Джонев

Петьо Николов Кънчев

Петър Атанасов Бошев

Георги Лазаров Пенев

Атанас Димитров Вардин