Наредби

НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 8 май 2024 г.]

Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на община Септември за ползване и управление за срок от 25 години
[Дата на публикуване - 31 декември 2021 г.]

Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата домашен социален патронаж в Община Септември
[Дата на публикуване - 22 юни 2021 г.]

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 23 март 2021 г.]

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 01 февруари 2021 г.]

Наредба за пожарна безопасност и  защита на населението на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 11 януари 2021 г.]

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Септември
[Публикувана - 31 август 2020 г.]

Наредба за отглеждане на животни - домашни любимци на територията на Община Септември
[Публикувана - 24 март 2020 г.]

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 18 юни 2019 г.]

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 22 май 2019 г.]

Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 21 март 2019 г.]

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 18 февруари 2019 г.]

Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Септември върху общинската част от капитала на търговските дружества
[Последна актуализация - 22 октомври 2018 г.]

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти  и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Община Септември
[Публикувана - 25 септември 2018 г.]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Септември
[Последна актуализация - 23 март 2018 г.]

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 06 декември 2017 г.]

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 28 февруари 2017 г.]

Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 11 ноември 2013 г.]

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие
[Последна актуализация - 19 октомври 2016 г.]

Наредба за реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община Септември
[Последна актуализация - 31 август 2016 г.]

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 18 август 2016 г.]

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Септември
[Последна актуализация - 09 март 2015 г.]

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Септември
[Последна актуализация - 22 март 2013 г.]

Наредба за ползване на пасища и мери, собственост на Община Септември
[Последна актуализация - 23 ноември 2012 г.]

Наредба за управление на горските територии на Община Септември
[Последна актуализация - 23 ноември 2012 г.]

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Септември
[Последна актуализация - 06 август 2012 г.]

Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер
[Последна актуализация - 24 август 2009 г.]

Наредба за опазване на селскостопанското имущество, общински гори, кории, озеленени площи и декоративна растителност в Община Септември
[Последна актуализация - 24 август 2009 г.]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях  от Община Септември

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Септември /по чл. 195 , ал. 5 и чл. 57а , ал. 3 на Закона за устройство на територията – ЗУТ/