Новини

ПРОЕКТ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ 2019

Годишната програма на община Септември за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и е съобразена с чл. 11, ал. 1 от ЗОС, където законово са регламентирани принципите за нейното управление.

Придобиването, управление и разпореждането с имоти – общинска собственост се извършва под контрола на Общинския съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

С проекта на програмата може да се запознаете тук