Новини

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019

Общинският годишен план за младежта е в изпълнение на националната политика за младите хора чрез включване на целенасочени дейности в подкрепа на развитието им в секторните политики и осигуряване на възможности за конструктивен диалог с тях при формулирането, изпълнението и оценката на младежката политика.

Планът за младежта в община Септември е разработен в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010-2020 година и Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.

Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора. С проекта на годишния план може да се запознаете тук