Новини

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ОТМЕНЯ ЧЛЕНОВЕ ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

С Решение №257/22.04.2019 г. Административен съд - Пазарджик за отменя чл. 4, ал. 1 в частта относно "български", чл. 23, ал. 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 35, ал. 9 в частта относно "2% режийни разноски" и т. 1 от Приложение №1 от Наредба за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Септември, приета с Решение №315/28.01.2009 г. на ОбС Септември