Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Септември, отправяме покана към местната общност за обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Септември и сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018